Povečanje spoznavnosti omrežja

Cilj projektnega sklopa

Cilj projektnega sklopa je povečati spoznavnost omrežja. Pod spoznavnost omrežja razumemo poznavanje spremenljivk stanja v vseh vozliščih (fazne napetosti) in vejah (fazne toke) opazovanega omrežja. 

 

Utemeljitev projektnega sklopa 

Spoznavnost omrežja lahko dosežemo na več načinov. Eden od njih je ta, da v vseh vozliščih in vejah sistema izvajamo sinhronizirane meritve spremenljivk stanja. Ta pristop je ekonomsko vprašljiv, saj merilna infrastruktura zaradi razsežnosti omrežja hitro doseže izjemno velik obseg in s tem tudi visoke stroške.

Drugi način je, da se meritve izvajajo na omejenem številu merilnih mest ter da se pri ocenjevanju stanja uporabijo obremenilni diagrami. Število potrebnih merilnih mest se določi  s pomočjo teorije sistemov, modela omrežja, ki upošteva snovne in topološke značilnosti omrežja. S pomočjo primernih algoritmov realiziranih v programski opremi, je mogoče omejen nabor meritev uporabiti, da se ocenijo spremenljivke stanja za celotno omrežje. Tak pristop je manj točen od prvega, vendar je tudi cenejši.

 

Ciljni projekti

Določanje izvora motenj v omrežju

Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev

Napredni sistemi za trajno spremljanje PQ

Ocenjevalnik stanja

 

CILJNI PROJEKT Določanje izvora motenj v omrežju
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG, ELLJ, ELMB: Izvori motenj se trenutno določajo s pomočjo permanentnega monitoringa in posameznih meritev na osnovi SIST EN 50 160.
EL PR:Izvori motenj se določajo po potrebi z občasnim monitoringom. Uporaba kakšnega bolj sofisticiranega sistema še ni tehnološko in niti ekonomsko upravičena.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Nadgradnja permanentnega monitoringa in meritev kakovosti v skladu z razvojem omrežja in zahtevami SONDO.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Razvoj permnentnega monitoringa  in meritev kakovosti  v skladu z razvojem omrežja in zahtevami SONDO.
Dolgoročne (do 10 let )
Razvoj permnentnega monitoringa  in meritev kakovosti  v skladu z razvojem omrežja in zahtevami SONDO.

 

CILJNI PROJEKT Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: Uporaba funkcionalnosti v okviru katere se za posamezno točko omrežja izračunavaojo napetostne razmere in obremenitve v DCV - SCADA/DMS.
ELCE: Uporaba funkcionalnosti v okviru katere se za posamezno točko omrežja izračunavajo napetostne razmere in obremenitve  SCADA/DMS-AMI
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Razvoj funkcionalnosti v okviru vizualizacije napetostnih profilov in obremenitev v DCV - SCADA/DMS.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Uporaba in nadaljnji razvoj funkcionalnosti v okviru SCADA/DMS.
Dolgoročne (do 10 let )
Uporaba in nadaljnji razvoj funkcionalnosti v okviru SCADA/DMS.

 

 

CILJNI PROJEKT Napredni sistemi za trajno spremljanje kvalitete električne energije
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: Sistem za spremljanje PQ je realiziran v skadu s SONDO. Hkrati se na NNO aktivno gradi PQ sistem proizvajalca Iskra Sistemi z merilniki družine MC in programsko opremo MISMART.
EL LJ, ELPR: Sistem za trajno spremljanje PQ je realizirani  v skladu s SONDO.
EL MB:Permanentni monitoring kakovosti napetosti je realiziran v vseh RTP na 110 kV in SN nivoju. Izvedena je bila izbira merilnih centrov in TP v katere jih je smiselno vgraditi. Na NN nivoju so merilni centri z online dostopom do podatkov vgrajeni v manjše število TP SN/NN s priključenimi razpršenimi viri.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Nadgradnja permanentnega monitoringa v skladu z razvojem omrežja in zahtev SONDO.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Razvoj permnentnega monitoringa v skladu z razvojem omrežja in  zahtev SONDO.
Dolgoročne (do 10 let )
Razvoj permnentnega monitoringa v skladu z razvojem omrežja in  zahtev SONDO.

 

 

CILJNI PROJEKT Ocenjevalnik stanja
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: ima na področju state estimatorja pomembne praktične izkušnje pri sodelovanju na mednarodnem projektom HyperDno
ELLJ: je ocenjevalnik stanja del SCADA sistema, vendar ni v funkcionalni izvedbi.
ELPR: letu 2014 se bo začel projekt SUNSEED, v okviru tega pa je tudi testna uvedba ocenjevalnika stanja na zelo omejenem delu omrežja.
ELCE: EC ima na področju state estimatorja praktične izkušnje z implementacijo DMS produkta v sklopu razvojno investicijskega projekta RIP09
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Ni predvidenih aktivnosti
Srednjeročne (2 - 5 let )
Uvajanje funkcionalnosti in dolgoročno uporaba state estimatorja v okviru modela distribucijskega omrežja v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS
Dolgoročne (do 10 let )
Uvajanje funkcionalnosti in dolgoročno uporaba state estimatorja v okviru modela distribucijskega omrežja v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS

 


Povečanje spoznavnosti v Elektro Maribor

60% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Cilj podjetja v naslednjih letih je povečati nivo spoznavnosti v omrežju z vgradnjo analizatorjev kakovosti napetosti na NN stran TP SN/NN, priključenih na SN izvode ali TP z velikim deležem priključenih razpršenih virov. V naslednjih letih bo tako vgrajenih okrog 65 analizatorjev kakovosti napetosti.

Preberite več

Določanje izvora motenj v omrežju v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Kakovost EE je urejena skladno z določili SONDO. Permamentni monitoring je postavljen v vseh zahtevanih točkah. Občasne meritve se izvajajo skladno z določili standarda SIST EN 50160 z merilno opremo skladno z IEC 61000-4-30.

Preberite več

Določanje izvora motenj v omrežju v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska je kakovost električne energije urejena skladno z določili sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja (SONDO). Neprekinjen nadzor in kontrola je vzpostavljena v vseh zahtevanih točkah elektroenergetskega omrežja. Občasne meritve kakovosti električne energije pa se izvajajo skladno z določili standarda SIST EN 50160 z merilno opremo, ki je skladna s standardom IEC 61000-4-30.

Preberite več

Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev v Elektro Ljubljana

0% implementirano (neuspešno)

Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev v podjetju Elektro Ljubljana trenutno ni aktualna.

Preberite več

Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska imamo področje vizualizacije napetostnih profilov in obremenitev tehnično ustrezno rešeno in sicer z uporaba funkcionalnosti, ki so implementirane v distribucijskem centru vodenja (DCV) oziroma v kombiniranem sistemu SCADA/DMS, pri čemer dodatno pripomorejo tudi podatki iz napredne merilne infrastrukture (AMI). S takšnimi tehničnimi rešitvami nam je omogočen izračun napetostnih razmer in obremenitev za posamezno točko v omrežju.

Preberite več

Napredni sistemi za trajno spremljanje kvalitete električne energije v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Sistem za spremljanje kvalitete električne energije v podjetju Elektro Ljubljana je realiziran v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili distribucijskega omrežja (SONDO), t.j. permanentni monitoring na srednji napetosti (SN) v razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) 110/SN.

Preberite več

Napredni sistemi za trajno spremljanje kvalitete električne energije v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska se s področjem trajnega spremljanja kvalitete električne energije ukvarjamo že dalj časa. Prvi koraki na tem področju so se začeli z vgrajevanjem merilnih centrov v nizkonapetostne plošče v transformatorskih postajah. Sprva je bil problem, ker merilni centri niso bili sposobni daljinskega odčitavanja podatkov. Težave so bile tudi zaradi pomanjkanja sinhronizacije časa med različnimi napravami. Z uvedbo nove komunikacijske infrastrukture WiMAX pa smo na našem podjetju tudi na tem področju lahko naredili velik preskok naprej.

Preberite več

Ocenjevalnik stanja v Elektro Ljubljana

40% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Ocenjevalnik stanja v podjetju Elektro Ljubljana je del SCADA sistema, vendar ni v funkcionalni izvedbi.

Preberite več

Ocenjevalnik stanja v Elektro Gorenjska

10% implementirano (Pomembne praktične izkušnje)

V marcu leta 2013 se je uspešno zaključil mednarodni projekt HiPerDNO. Projekt HiPerDNO je  bil mednarodni  projekt  znotraj  Sedmega okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in tehnološki razvoj. Skupni proračun programa (7. OP) je 50 milijard evrov in je trajal sedem let, od 2007 do 2013. Projekt HiPerDNO je trajal od 1. februarja 2010 do 1. februarja 2013.

Preberite več