Povečanje vodljivosti

Utemeljitev projektnega sklopa

Večji nadzor nad elementi omrežja omogoča njihovo usklajeno delovanje, kar omogoča boljšo izrabo infrastrukture in s tem tehnično ter ekonomsko optimalno obratovanje omrežja. V splošnem večja vodljivost doprinese zmožnost nadzora nad pretoki moči, kar omogoča nižanje konične obremenitve, vzdrževanje napetosti znotraj predpisanih mej in zmanjševanje izgub v omrežju.

Ob visokem deležu razpršenih virov v omrežju so neustrezni napetostni nivoju navadno ena izmed prvih težav, ki se pojavijo. Zaradi tega bo večji del projektnega sklopa namenjen regulaciji napetosti v srednjenapetostnih in nizkonapetostnih omrežjih. S koordinirano regulacijo elementov omrežja in priključenih virov je mogoče povečati delež razpršenih virov z manjšimi investicijami v primarno infrastrukturo omrežja. 

 

Ciljni projekti 

Daljinsko vodene TP

Regulacija napetosti VN/SN, TR SN/NN

Kompenzacija motenj 

 

CILJNI PROJEKT Daljinsko vodene TP
OPIS TRENUTNEGA STANJA ELPR: V zaključni fazi je projekt POENOTENE KOMUNIKACIJE V TP. V sklopu tega bo 6 TP daljinsko vodenih. Testirajo se različne TK poti pri čemer se ista TK uporablja za več različnih uporabnikov (daljinsko vodenje, števčne meritve, meritve KEE).
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Zaključek projekta in evalvacija uporabljenih rešitev.
Uvajanje daljinsko vodenih TP v skladu s potrebami obratovanja in vodenja EES.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Zaključek projekta in evalvacija uporabljenih rešitev.
Uvajanje daljinsko vodenih TP v skladu s potrebami obratovanja in vodenja EES.
Dolgoročne (do 10 let )
Zaključek projekta in evalvacija uporabljenih rešitev.
Uvajanje daljinsko vodenih TP v skladu s potrebami obratovanja in vodenja EES.


 

CILJNI PROJEKT Regulacija napetosti TR VN/SN in TR SN/NN
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG, ELLJ: Regulacija napetosti TR VN/SN je tehnološko ustrezno rešena in v skladu s SONDO.
Regulacija TR SN/NN glede na obratovalne razmere še ni tehnološko niti ekonomsko upravičena. Izvaja se ročno.
ELPR: Predvidena je študijska obdelava možnosti in vpeljave regulacije napetosti na transformatorjih VN/SN in SN/SN. Predvidena je vpeljava regulacijskih transformatorjev SN/NN zaradi testiranja tehnologije in konceptov uporabe.
ElMB: V okviru projekta pripravljen testni poligon s TP SN/NN z lokalno avtomatizacijo in možnostjo upravljanja iz DCV. V izvedbi je rekonstrukcija NN omrežja. 
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Izvedena je  postavitev prvega regulacijskega transformatorja SN/NN s pripadajočo regulacijo napetosti. V projekt je bila vključena dobava in montaža distribucijskega energetskega transformatorja, merilne ter komunikacijske  opreme ter izvedba ustreznih regulacijskih algoritmov.

Analiza regulacije VN/SN in priprava koncepta sistemske storitve terciarne regulacije.

Analiza delovanja kompenzacijskih naprav za pomoč pri regulaciji napetosti na prenosnem omrežju.
 
Nadaljevanje praktičnih preizkusov na področju napetostne regulacije SN/NN in VN/SN ter analiza možnosti realizacije sistemske regulacije obremenitve.

Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in operacionalizacija sistema.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Razvoj področja v skladu z zahtevami.
Dolgoročne (do 10 let )
Razvoj področja v skladu z zahtevami.

 

 

CILJNI PROJEKT Kompenzacija motenj
OPIS TRENUTNEGA STANJA VSA DP: Trenutno ni potrebe po sistemskih ukrepih za kompenzacijo motenj.
ELCE: Trenutno ni potrebe po sistemskih ukrepih za kompenzacijo motenj. Kompezacija montenj je na področju širjenja flikerja in sicer iz prenosnega omrežja na distribucijsko omrežje.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Kratkoročne aktivnosti niso predvidene.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Analiza stanja in ukrepov v primeru nastanka motenj v omrežju.
Dolgoročne (do 10 let )
Analiza stanja in ukrepov v primeru nastanka motenj v omrežju.


Povečanje vodljivosti v Elektro Maribor

30% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

V naslednjih letih v okviru projekta NEDO – ELES (ali katerega drugega) testirati koordinirano regulacijo napetosti na enem TR 110/X kV in vsaj eni TP SN/NN z vgrajenim OLTC transformatorjem, s ciljem pridobiti določene izkušnje in znanja o tovrstni regulaciji napetosti. Na osnovi testiranj različnih algoritmov preveriti tehnično in ekonomsko učinkovitost te regulacije v primerjavi s klasičnimi rešitvami z vidika reševanja in izboljšanja napetostnih profilov v obstoječem omrežju ter  možnosti dodatnega priključevanja razpršenih virov.


Preberite več

Daljinsko vodene transformatorske postaje v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)


Začetki avtomatizacije SN mreže v podjetju EL segajo v devetdeseta let. V tem obdobju so bili narejeni tudi prvi koraki pri uvajanju vodenja in avtomatizacije v SN omrežja. V vozliščih SN omrežja so se gradile razdelilne postaje (RP), v srednjenapetostne vode so se namesto klasičnih ločilnih mest z ročnim pogonom začela vgrajevati daljinsko vodena ločilna  mesta,  z zaščito in lokalno avtomatiko.

Preberite več

Daljinsko vodene transformatorske postaje v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)


Začetki avtomatizacije SN mreže v podjetju Elektro Gorenjska segajo v leto 1996. Sistem nadzora in vodenja SN mreže temelji na sistemu MOSCAD, proizvajalca Motorola. Sistem MOSCAD sestavljajo oddaljena terminalska oprema, analogna radijska postaja, bazna postaja, ter protokolni konverter. Protokolni konverter skrbi za pretvorbo Motorolinega komunikacijskega protokola MDLC v komunikacijski protokol IEC 60870-5-101. SCADA uporablja protokol IEC101 za komuniciranje s podrejenimi RTU-ji. 

Preberite več

Regulacija napetosti VN/SN, TR SN/NN v Elektro Ljubljana

50% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Transformatorji 110 kV/20 kV na področju EL imajo vgrajeno regulacijsko stikalo, ki avtomatično spreminja prestavna razmerja tako, da se doseže želena napetost na 20 kV zbiralkah RTP. Spreminjanje želene napetosti glede na obremenitev transformatorja (kompaundacija) je eden izmed ukrepov za zagotovitev ustreznih napetostnih razmer v omrežju, ki pa se v praksi večinoma ne uporablja.

Preberite več

Regulacija napetosti v Elektro Gorenjska

60% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

V podjetju Elektro Gorenjska na temo regulacije napetosti izvajamo dva napredna projekta. Prvi projekt je regulacija napetosti v odvisnosti obremenitve in poteka na nivoju VN/SN transformacije. Drugi projekt pa je regulacija napetosti v nizkonapetostnem omrežju z uporabo distribucijskega regulacijskega transformatorja.

Preberite več

Kompenzacija motenj v Elektro Ljubljana

5% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Ljubljana trenutno ni potrebe po sistemskih ukrepih za kompenzacijo motenj.

Preberite več

Kompenzacija motenj v Elektro Gorenjska

5% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska trenutno ne prepoznamo potrebe po sistemskih ukrepih za kompenzacijo motenj. Področje pozorno spremljamo in smo pripravljeni na odziv ob spremenjenih zahtevah.

Preberite več