SPREJETA ZAKONODAJA

 

POMEMBNEJŠE DIREKTIVE EU S PODROČJA ENERGETIKE

 • Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES
 • Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES
 • Direktiva 2012/27/EU evropskega parlamenta in sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES
 • Direktiva 2005/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. januarja 2006 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo

 

ZAKONI IN RESOLUCIJE S PODROČJA ENERGETIKE

 • Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014)
 • Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ) (Ur. l. RS, št. 17/2014)
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) (Uradni list RS, št. 57/04)

 

PODZAKONSKI AKTI NA PODROČJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Distribucijsko omrežje:

 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 117/04, 23/07 in 17/14 - EZ-1)
 • Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 39/07 in 17/14 - EZ-1)
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07, 1/208 - popr., 37/11 - odl. US in 17/14 - EZ-1)
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDO) (Uradni list RS, št. 41/11 in 17/14 - EZ-1)
 • Uredba o energetski infrastrukturi (Ur.l. RS, št. 62/2003, 88/2003, 75/2010, 53/2011)
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur.l. RS, št. 125/2004, 71/2009, 22/2010-EZ-D)

Regulativa:

 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine, (Uradni list RS, št. 81/12, 47/13, 112/13 in (7/14) (neuradno prečiščeno besedilo, priloga)
 • Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja, (Uradni list RS, št. 76/13, 100/13 - popr. in 101/13 - popr.)
 • Uredba o energetski infrastrukturi, (Uradni list RS, št. 62/03, 88/03, 75/10, 53/11 in 17/14 - EZ-1)
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, (Uradni list RS, št. 125/04, 71/09, 22/10 - EZ-D in 17/14 - EZ-1)

Tržne dejavnosti:

 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09 in 17/14 - EZ-1)
 • Pravila za delovanje organiziranega trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 98/09, 97/11 in 17/14 - EZ-1)Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 73/12 in 17/14 - EZ-1)
 • Pravila za delovanje Centra za podpore (Uradni list RS, št. 86/09 in 17/14 - EZ-1)

Podpore za obnovljive vire energije in soproizvodnjo ter učinkovito rabo energije:

 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 36/14)
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12 in 17/14 - EZ-1)
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10 in 17/14 - EZ-1)
 • Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore (Uradni list RS, št. 21/09, 33/10, 45/12 in 17/14 - EZ-1)
 • Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 8/09, 22/10 - EZ-D, 45/12 in 17/14 - EZ-1)
 • Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase (Uradni list RS, št. 37/09 in 17/14 - EZ-1)
 • Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 83/09, 94/11 in 17/14 - EZ-1)
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 - EZ-D, 57/11 in 17/14 - EZ-1)
 • Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu (Uradni list RS, št. 42/95, 64/95, 22/10 - EZ-D in 17/14 - EZ-1)
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 125/04, 71/09, 22/10 - EZ-D in 17/14 - EZ-1)
 • Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije (Uradni list RS, št. 33/09)
 • Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 71/13)
 • Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 65/08, 98/08, 105/08 in 85/09)
 • Sklep o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije (Uradni list RS, št. 27/07)
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/12 in 17/14 - EZ-1)
 • Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 - EZ-1)

 


Zakonodaja s področja URE in OVE


Poslovne in gospodinjske odjemalce informiramo o koristih premišljene in preudarne rabe električne energije in jih spodbujamo, da jo učinkovito uporabljajo.

 • Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008–2016 - AN-URE (pdf, 724 KB)
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 37/09
 • Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase, Uradni list RS, št. 37/09
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, Uradni list RS, št. 37/09
 • Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore, Uradni list RS, št. 21/09
 • Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije, Uradni list RS, št. 33/09
 • Uredba o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije, Uradni list RS. št. 19/09
 • Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije, Uradni list RS, št. 8/09
 • Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije, Uradni list RS, št. 8/09
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije, Uradni list RS, št. 8/09
 • Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, Uradni list RS, št. 8/09
 • Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 89/08
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, Uradni list RS, št. 2/09
 • Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov, Uradni list RS, št. 49/03, 38/05
 • Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije, Uradni list RS, št. 65/08, 98/08 in 105/08
 • Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije, Uradni list RS, št. 25/02