ORGANI ZDRUŽENJA IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI

 

Skupščina

Najvišji organ združenja je skupščina. Skupščino združenja sestavljajo predstavniki uprav članic združenja. To so vsakokratni predsedniki uprav članic združenja.

 

Poslovodstvo

Združenje ima poslovodstvo, ki med drugim organizira dejavnosti za izvajanje letnega programa dela združenja, opravlja druga dela, potrebna za uresničitev ciljev združenja ter vodi poslovanje združenja.

 

Notranja organiziranost

V združenju delujejo delovne skupine na naslednjih delovnih področjih: 

  • delovna skupina za tehnične zadeve,
  • delovna skupina za odjemalce, 
  • delovna skupina za ekonomiko in finance, 
  • delovna skupina za pravne in splošne zadeve ter varnost in zdravje pri delu, 
  • delovna skupina za informatiko in telekomunikacije. 

Delovne skupine sestavlja po en član iz vsake članice, na predlog predsednika delovne skupine pa poslovodja v delovno skupino lahko za posamezne zadeve vključi tudi zunanje sodelavce.

Aktualni predsedniki in člani delovnih skupin (pdf)