PODROČJA AKTIVNOSTI IN CILJI


Ustanovitelji v združenju uresničujejo skupne interese predvsem na naslednjih področjih: 

 • standardizacije in tipizacije na vseh področjih delovanja, 
 • razvojnih projektov za uvajanje novih tehnologij v distribucijski elektroenergetski dejavnosti, 
 • poenotenja tehničnih navodil, 
 • informacijskega sistema, 
 • varnosti in zdravja pri delu, 
 • izobraževanja 

in na drugih področjih v skladu z letnim programom dela, ki ga sprejme skupščina združenja oziroma se opredelijo s sklepi skupščine.

 

Cilji združenja so:

 • olajšati, koordinirati in pospeševati dejavnost družb ter izboljšati rezultate teh dejavnosti brez ustvarjanja dobička združenja,  
 • koordinacija nalog na področju tržnih in drugih energetskih dejavnosti z upoštevanjem, da s tem delovanjem ne sme biti kršeno pravilo medsebojne konkurence, 
 • olajšati in koordinirati ostale skupne dejavnosti oziroma interese z upoštevanjem, da s tem delovanjem ne sme biti kršeno pravilo medsebojne konkurence, 
 • oblikovanje stališč v zvezi s predpisi (sodelovanje pri pripravi predpisov), ki urejajo področje elektroenergetike,
 • izmenjavamnenj, medsebojno informiranje in sodelovanje članov o energetski problematiki.