Vsa podjetja

Razvoj sodobnih sistemov v elektrodistribucijskih podjetjih


Projektna skupina za pametna omrežja pri GIZ Distribucije EE (PS PO) je pripravila pregled stanja razvoja sodobnih sistemov v EDP. Pregled posameznih področij sledi programu razvoja pametnih omrežij v Sloveniji. Ambicija PS PO je še učinkovitejše usmerjanje skupnih razvojnih potencialov EDP. PS PO je prepoznala prioritete nadaljnjega razvoja pametnih omrežij, zato smo stanje in predviden kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni razvoj strnili v pregledno tabelo (tabela 1). Zaradi preglednosti so področja, ki so vsaj v enem EDP razvojno zaključena, obarvana zeleno, rumeno so področja, kjer razvoj poteka, rdeče pa so označena področja, kjer večjih razvojnih aktivnosti še ni. Ta »semafor« na enostaven način pokaže tudi dinamiko bodočega razvoja pametnih omrežij, kot jih predvidevamo v EDP. 

KLIKNITE ZA POVEČAVO

Na kratko lahko povzamemo naslednje ugotovitve:

  • —IKT – dostopovne tehnologije so večinoma preizkušene in v polni operativni rabi (IP omrežja: optika, WiMAX, digitalni radio …), v uvajanju je tehnologija LTE
  • —Integracija sistemov: izmenjava podatkov na trgu z EE je zagotovljena. Integracija tehničnih podsistemov je v intenzivni produkcijski fazi (CIM model pri uvajanju ADMS).
  • —Povečanje spoznavnosti – v uporabi: sodobni PQ-sistemi, določanje izvora motenj, vizualizacija napetostnih razmer in obremenitev v operativni rabi (SCAD/ADMS, stalni monitoring, širitev sistemov v TP SN/NN …). Ocenjevalnik stanja je bil pilotno preizkušen, obstajajo funkcije v DMS. Začetek praktične uporabe tudi v ADMS.
  • —Povečanje vodljivosti – daljinsko vodenje RTP VN/SN 100 %, vodenje SN-mreže in TP v polni operativni rabi. Regulacija VN/SN sistemsko ustrezno rešena, pilotno testiranje in vrednotenje regulacije SN/NN – dinamika razvoja odvisna od spodbud (zakonodaja – nove sistemske storitve!). Kompenzacija motenj v izvajanju.
  • —Zaščita elementov – zaščita v distribucijskih omrežjih je sistemsko ustrezno rešena.
  • —Vodenje omrežja: Lociranje okvar in podpora zanesljivemu obratovanju zagotovljena. Problematika vodenja RV ob velikem številu RV pilotno rešena. Predvideni praktični preizkusi regulacije P & Q, potrebne nove sistemske storitve (zakonodaja).
  • —Aktivno vključevanje odjema: Kratkoročna napoved odjema je mogoča (SCADA/ADMS), a se uporablja le deloma. Krmiljenje odjema večjih odjemalcev je pilotno preizkušeno, a brez spodbud (zakonodaja!) ne bo zaživelo. Vodenje gospodinjskih odjemalcev je bilo deloma preizkušeno. V primeru sprememb (ekonomika, zakonodaja) se nadaljuje z razvojem. Enako velja za področje kritične konične tarife (zakonodaja!).
  • —Aktivno vključevanje proizvodnje – Izkušnje na področju tehnične virtualne elektrarne, nadaljevanje v smeri določitve novih sistemskih storitev. Kratkoročno napovedovanje proizvodnje za DEE trenutno ni potrebno. Razvoj srednjeročno, v primeru ustreznih sistemskih spodbud.
 

Problematika pomanjkanja sredstev za investicije v razvoj in posodobitev distribucijskega omrežja zavirajo tudi razvoj naprednejših tehnoloških rešitev. Veliko tveganje za nadaljnje zagotavljanje kakovostne dobave električne energije predstavlja predvideno povečevanje števila razpršene proizvodnje iz obnovljivih virov energije, kar bo zahtevalo dodatna sredstva za stabilno in zanesljivo distribucijsko omrežje.