Aktivno vključevanje proizvodnje

Utemeljitev projektnega sklopa 

Proizvodnja obnovljivih virov je danes podrejena cilju maksimalne možne proizvodnje, predvsem zaradi maksimalne izrabe mehanizma podpor. To v nekaterih delih omrežja povzroča težave, čeprav bi lahko že vodenje proizvodnje v majhnem številu ur prineslo bistveno večje prihranke na strani omrežja, kot so koristi na strani dodatne proizvodnje iz obnovljivih virov. Poleg tega masovna implementacija obnovljivih virov, ki proizvajajo nenadzorovano in deloma naključno, povzročajo težave tudi v obratovanju prenosnega omrežja. Danes se soočamo predvsem s hitrimi gradienti ob začetku in koncu obratovanja fotonapetostnih elektrarn znotraj dneva.

Zato je smiselno, da se poizkusi obnovljive vire povezati v tehnično virtualno elektrarno, ki bi omogočila določeno možnost vodenja obnovljivih virov in center vodenja zalagala s sprotnimi podatki o obratovanju virov. Podatki o proizvodnji obnovljivih virov bi bili zelo zanimivi tudi za trgovce, ki energijo iz teh virov tržijo in imajo hkrati malo informacij o dejanskem stanju na objektih. Sprotno merjenje je osnova za izdelavo algoritmov kratkoročnega napovedovanja proizvodnje, ki se lahko uporabi tako za potrebe omrežja kot trženja električne energije. 

 

Ciljni projekti 

Tehnična virtualna elektrarna

Kratkoročna napoved proizvodnje iz obnovljivih virov

 

CILJNI PROJEKT Tehnična virtualna elektrarna
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG, ELPR ELMB:Brez izkušenj
ELLJ:Izkušnje Elektro Ljubljana na področju virtualne elektrarne - pilotno je dobro obdelana tovrstna problematika na segmentu DR industrije. Manjka vključitev proizvodnje RV.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Nadaljevanje praktične uporabe, povečevanje regulacijske moči (tudi s podjetji iz ostalih distribucij), analiza delovanja in priprava koncepta sistemske storitve.
Uvajanje koncepta sistemske storitve, s SOPO preveriti možnost uporabe kot storitev nudenja terciarne rezerve na nivoju vseh DP.
Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in polno operacionalizacijo sistema.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Nadaljevanje praktične uporabe, povečevanje regulacijske moči (tudi s podjetji iz ostalih distribucij), analiza delovanja in priprava koncepta sistemske storitve.
Uvajanje koncepta sistemske storitve, s SOPO preveriti možnost uporabe kot storitev nudenja terciarne rezerve na nivoju vseh DP.
Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in polno operacionalizacijo sistema.
Dolgoročne (do 10 let )
Nadaljevanje praktične uporabe, povečevanje regulacijske moči (tudi s podjetji iz ostalih distribucij), analiza delovanja in priprava koncepta sistemske storitve.
Uvajanje koncepta sistemske storitve, s SOPO preveriti možnost uporabe kot storitev nudenja terciarne rezerve na nivoju vseh DP.
Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in polno operacionalizacijo sistema.

 

CILJNI PROJEKT Kratkoročna napoved proizvodnje iz obnovljivih virov
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: Napoved proizvodnje iz obnovljivih virov trenutno tehnološko ni možna niti potrebna.
ELLJ: Po znanih podatkih ima obstoječa SCADA že delujoč sistem za kratkoročno napoved proizvodnje. Raziskati delovanje tega produkta in preučiti možnost integracije v delujoč sistem.
ELPR:Vezano na uvedbo ocenjevalnika stanja ADMS in na uvedbo GIS. 
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Kratkoročne aktivnosti niso predvidene.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Analiza in priprava konceptov v primeru zahtev po napovedovanju proizvodnje iz obnovljivih virov.
Dolgoročne (do 10 let )
Analiza in priprava konceptov v primeru zahtev po napovedovanju proizvodnje iz obnovljivih virov.


Tehnična virtualna elektrarna v Elektro Ljubljana

80% implementirano (uspešno)

Izkušnje na področju virtualne elektrarne. Pilotno je dobro obdelana tovrstna problematika na segmentu DR industrije. Manjka vključitev proizvodnje RV.

Preberite več

Tehnična virtualna elektrarna v Elektro Gorenjska

0% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska na tem področju v preteklosti nismo izvajali aktivnosti. Prav tako niso predvidene niti kratkoročne aktivnosti. Seznanjeni smo, da se na tem področju aktivno angažirajo strokovnjaki v podjetju Elektro Ljubljana, pri čemer si z ustaljenimi mehanizmi dobrega medsebojnega sodelovanja izmenjujemo dobre prakse.

Preberite več

Kratkoročna napoved proizvodnje iz obnovljivih virov v Elektro Ljubljana

15% implementirano (neuspešno)

V obstoječi SCADA že delujoč sistem za kratkoročno napoved proizvodnje. Raziskati delovanje in proučiti možnost integracije z drugimi sistemi.

Preberite več

Kratkoročna napoved proizvodnje iz obnovljivih virov v Elektro Gorenjska

0% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska ugotavljamo, da napoved proizvodnje iz obnovljivih virov trenutno ni potrebna. Prav tako napredne funkcionalnosti, ki bi omogočale tehnološke rešitve na tem področju ne obstajajo niti v svetovnem merilu. Področje pozorno spremljamo in smo pripravljeni na odziv ob spremenjenih okoliščinah.

Preberite več