Aktivno vključevanje odjema

Utemeljitev projektnega sklopa 

Za vključitev odjema v obratovanje omrežja moramo spoznati naslednje procese, ki so danes še neznanka:

  • kolikšen je potencial spremembe odjema na posameznih področjih (nivo RTP, izvod, TP),

  • sociološki pristopi za gospodinjstva in poslovne odjemalce,

  • konične obremenitve na posameznih področjih (nivo RTP, izvod, TP)

  • kdaj uporabiti ukrep spremembe odjema (kratkoročna napoved odjema in proizvodnje),

  • komunikacija z odjemalci,

  • sprememba regulacije, ki bo omogočila oblikovanje poslovnih modelov, 

  • izdelava algoritmov uporabe različnih ukrepov aktivnega vključevanja odjema (krmiljenje, kritična konična tarifa,...),

  • oblikovanje sodobnih tarifnih shem na omrežninskem delu (kritična konična tarifa).

V sklopu projekta želimo predvsem zbrati izhodišča, ki bodo služila za spremembo regulative, ki bi omogočila oblikovanje poslovnih modelov na strani zniževanja koničnih obremenitev, saj danes k temu ni nihče stimuliran.  

 

Ciljni projekti

Kratkoročna napoved odjema

Krmiljenje odjema industrijskih in poslovnih odjemalcev

Krmiljenje odjema gospodinjskih odjemalcev

Kritične konične tarife za gospodinjske in industrijske odjemalce

 

CILJNI PROJEKT Kratkoročna napoved odjema
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG:Napovedovanje odjema je ustrezno funkcionalno realizirano v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS. 
ELLJ:Po znanih podatkih ima obstoječa SCADA že delujoč sistem za kratkoročno napoved odjema. Raziskati delovanje tega produkta in preučiti možnost integracije v delujoč sistem.
ELPR:Vezano na uvedbo ocenjevalnika stanja ADMS in na uvedbo GIS. 
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Razvoj napovedovanja odjema v okviru DCV - SCADA/DMS
Srednjeročne (2 - 5 let )
Razvoj napovedovanja odjema v okviru DCV - SCADA/DMS
Dolgoročne (do 10 let )
Razvoj področja v skladu z zahtevami.

 

CILJNI PROJEKT Krmiljenje odjema poslovnih in industrijskih odjemalcev
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: Realizacija pilotnega projekta na  področju krmiljenja odjema industrijskih odjemalcev EG. 
ELLJ:Realizacija pilotnega projekta v EL na  področju krmiljenja oziroma prilagajanja odjema industrijskih odjemalcev z vzpostavitvijo t.im. virtualne elektrarne.
ELPR:Ni predvideno. In iz stališča upravljalca distribucijskega omrežja trenutno ni potrebe. 
ELCE: EC trenutno ne krmili poslovnih in industrijskih odjemalcev. 
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Kratkoročne aktivnosti niso predvidene.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Povečanje števila udeležencev pilotnega projekta in dvigovanje regulacijskega potenciala. Analiza EES in izdelava algoritmov za avtomatsko izvajanje storitve glede na konične obremenitve sistema - regulacija moči kot storitve terciarne rezerve. Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in operacionalizacija sistema.
Dolgoročne (do 10 let )
Povečanje števila udeležencev pilotnega projekta in dvigovanje regulacijskega potenciala. Analiza EES in izdelava algoritmov za avtomatsko izvajanje storitve glede na konične obremenitve sistema - regulacija moči kot storitve terciarne rezerve. Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in operacionalizacija sistema.

 

 

CILJNI PROJEKT Krmiljenje odjema gospodinjskih odjemalcev
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: ne izvaja aktivnosti  na tem področju. 
ELLJ:Na področju krmiljenja odjema  tarifnih odjemalcev ima praktične izkušnje EL z ponudbo produkta Prihranite z nami, s testnim nameščanjem vtičnic, senzorjev ter čitalnikov impulzov, ki omogočajo daljinski nazor priključenih naprav in spremljanje porabe. Deloma je bil tudi pilotni projekt namestitve t.i. EC modulov preskus o možnostih krmiljenja odjema pri gospodinjstvih.
ELPR:Ni predvideno. In iz stališča upravljalca distribucijskega omrežja ni ekonomsko upravičeno. 
ELCE: Sodelovanje v EU projektu Flex4Grid  za aktivno udeležbo porabnikov pri prilagajanju porabe
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Kratkoročne aktivnosti niso predvidene.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Povečevanje števila udeležencev pilotnega projekta in dvigovanje regulacijskega potenciala.Analiza EES in izdelava algoritmov za avtomatsko izvajanje storitve glede na konične obremenitve sistema - regulacija moči kot storitve terciarne rezerve.
Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in operacionalizacija sistema.
Dolgoročne (do 10 let )
Povečevanje števila udeležencev pilotnega projekta in dvigovanje regulacijskega potenciala.Analiza EES in izdelava algoritmov za avtomatsko izvajanje storitve glede na konične obremenitve sistema - regulacija moči kot storitve terciarne rezerve.
Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in operacionalizacija sistema.

 

 

CILJNI PROJEKT Kritične konične tarife za gospodinjske in industrijske odjemalce
OPIS TRENUTNEGA STANJA VSA EDP: Zaradi nestimulativne zakonodaje ni tehničnih aktivnosti na tem področju. Opozarjamo na potrebno spremembo zakonodaje (KT za distribucijo, dinamične tarife).
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Ni predvidenih aktivnosti.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Ni predvidenih aktivnosti.
Dolgoročne (do 10 let )
Predpogoj - zakonodaja, nato razvoj v skladu z zakonskim okvirom (npr. možna diferenciacija tarifnih skupin).

 


Kratkoročna napoved odjema v Elektro Ljubljana

40% implementirano (delno uspešno)

V obstoječi SCADA je delujoč sistem za kratkoročno napoved odjema. Raziskati delovanje in proučiti možnost integracije z ostalimi sistemi.

Preberite več

Kratkoročna napoved odjema v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska je napovedovanje odjema ustrezno funkcionalno realizirano v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS.

Preberite več

Krmiljenje odjema industrijskih in poslovnih odjemalcev v Elektro Ljubljana

50% implementirano (delno uspešno)

Realizacija pilotnega projekta na področju krmiljenja oziroma prilagajanja odjema industrijskih odjemalcev z vzpostavitvijo t.i. virtualne elektrarne. V teoriji pametnih omrežij predstavlja virtualna elektrarna eno izmed možnih orodij oziroma elementov pametnih omrežij. Kot orodje omogoča izvajanje storitev prilagajanja odjema in/ali razpršene proizvodnje, enega ali več deležnikov, kot rezultat pa preprečuje preobremenitev v distribucijskem omrežju. 

Preberite več

Krmiljenje odjema poslovnih in industrijskih odjemalcev v Elektro Gorenjska

50% implementirano (delno uspešno)

Področje upravljanja porabe (Demand Side Managment – DSM) pokriva zelo široko spekter vplivanja na porabo. Eno izmed področij DSM je tudi upravljanje obremenitve odjemalca (Load Managment - LM). Tematika LM je teoretično dobro raziskana, izvedenih je bilo mnogo bolj ali manj uspešnih (pilotnih) projektov, predvsem v tujini. 

Preberite več

Krmiljenje odjema gospodinjskih odjemalcev v Elektro Ljubljana

50% implementirano (delno uspešno)

Praktične izkušnje: produkt "Prihranite z nami", testno nameščanje vtičnic, senzorjev ter čitalnikov impulzov, ki omogočajo daljinski nadzor priključenih naprav in spremljanje porabe, pilotni projekt namestitve t.i. EC modulov, preskus krmiljenja odjema pri gospodinjstvih. Rezultati niso obetajoči, odzivnost je pod pričakovanji.

Preberite več

Krmiljenje odjema gospodinjskih odjemalcev v Elektro Gorenjska

0% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska trenutno na tem področju ne izvajamo aktivnosti, niti ni predviden pričetek aktivnosti v kratkoročnem obdobju. Področje pozorno spremljamo in smo pripravljeni na odziv ob potencialnih spremembah.

Preberite več

Kritične konične tarife za gospodinjske in industrijske odjemalce v Elektro Ljubljana

0% implementirano (neuspešno)

Zaradi nestimulativne zakonodaje ni tehničnih aktivnosti na tem področju. Opozarjamo na potrebno spremembo zakonodaje (KT za distribucijo, dinamične tarife).

Preberite več

Kritične konične tarife za gospodinjske in industrijske odjemalce v Elektro Gorenjska

0% implementirano (neuspešno)

Zaradi nestimulativne zakonodaje ni tehničnih aktivnosti na tem področju. Opozarjamo na potrebno spremembo zakonodaje (konične tarife za distribucijo, dinamične tarife). 

Preberite več