Evropski projekti v Elektro Gorenjska

Elektro Gorenjska se zaveda pomembnosti sodelovanja na področju tehnološkega razvoja in inovativnih dejavnosti. Obe področji sta jasno opredeljeni v strateških dokumentih podjetja, z udeležbo v različnih raziskovalno inovativnih konzorcijih pa se ti strateški cilji tudi aktivno izvajajo. Potrebno je poudariti, da EG sodeluje izključno na projektih, ki se neposredno nanašajo na tehnološka področja distribucije električne energije, kar podjetju dejansko zagotavlja vodilno mesto na področju uvajanja sodobnih tehnologij med slovenskimi distribucijskimi podjetji. EG je v zadnjih letih sodelovala (oziroma še sodeluje ) pri naslednjih projektih:


Preberite več

Določanje izvora motenj v omrežju v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska je kakovost električne energije urejena skladno z določili sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja (SONDO). Neprekinjen nadzor in kontrola je vzpostavljena v vseh zahtevanih točkah elektroenergetskega omrežja. Občasne meritve kakovosti električne energije pa se izvajajo skladno z določili standarda SIST EN 50160 z merilno opremo, ki je skladna s standardom IEC 61000-4-30.

Preberite več

Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska imamo področje vizualizacije napetostnih profilov in obremenitev tehnično ustrezno rešeno in sicer z uporaba funkcionalnosti, ki so implementirane v distribucijskem centru vodenja (DCV) oziroma v kombiniranem sistemu SCADA/DMS, pri čemer dodatno pripomorejo tudi podatki iz napredne merilne infrastrukture (AMI). S takšnimi tehničnimi rešitvami nam je omogočen izračun napetostnih razmer in obremenitev za posamezno točko v omrežju.

Preberite več

Napredni sistemi za trajno spremljanje kvalitete električne energije v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska se s področjem trajnega spremljanja kvalitete električne energije ukvarjamo že dalj časa. Prvi koraki na tem področju so se začeli z vgrajevanjem merilnih centrov v nizkonapetostne plošče v transformatorskih postajah. Sprva je bil problem, ker merilni centri niso bili sposobni daljinskega odčitavanja podatkov. Težave so bile tudi zaradi pomanjkanja sinhronizacije časa med različnimi napravami. Z uvedbo nove komunikacijske infrastrukture WiMAX pa smo na našem podjetju tudi na tem področju lahko naredili velik preskok naprej.

Preberite več

Ocenjevalnik stanja v Elektro Gorenjska

10% implementirano (Pomembne praktične izkušnje)

V marcu leta 2013 se je uspešno zaključil mednarodni projekt HiPerDNO. Projekt HiPerDNO je  bil mednarodni  projekt  znotraj  Sedmega okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in tehnološki razvoj. Skupni proračun programa (7. OP) je 50 milijard evrov in je trajal sedem let, od 2007 do 2013. Projekt HiPerDNO je trajal od 1. februarja 2010 do 1. februarja 2013.

Preberite več

Daljinsko vodene transformatorske postaje v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)


Začetki avtomatizacije SN mreže v podjetju Elektro Gorenjska segajo v leto 1996. Sistem nadzora in vodenja SN mreže temelji na sistemu MOSCAD, proizvajalca Motorola. Sistem MOSCAD sestavljajo oddaljena terminalska oprema, analogna radijska postaja, bazna postaja, ter protokolni konverter. Protokolni konverter skrbi za pretvorbo Motorolinega komunikacijskega protokola MDLC v komunikacijski protokol IEC 60870-5-101. SCADA uporablja protokol IEC101 za komuniciranje s podrejenimi RTU-ji. 

Preberite več

Regulacija napetosti v Elektro Gorenjska

60% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

V podjetju Elektro Gorenjska na temo regulacije napetosti izvajamo dva napredna projekta. Prvi projekt je regulacija napetosti v odvisnosti obremenitve in poteka na nivoju VN/SN transformacije. Drugi projekt pa je regulacija napetosti v nizkonapetostnem omrežju z uporabo distribucijskega regulacijskega transformatorja.

Preberite več

Kompenzacija motenj v Elektro Gorenjska

5% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska trenutno ne prepoznamo potrebe po sistemskih ukrepih za kompenzacijo motenj. Področje pozorno spremljamo in smo pripravljeni na odziv ob spremenjenih zahtevah.

Preberite več

Implementacija zaščitne sheme zaradi razpršenih virov energije v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

Zaščita distribucijskih omrežij je sistemsko že urejena in je skladna z zahtevami SONDO in ostalimi pravilniki, ki urejajo ta področje. Izziv predstavlja uvedba nove zaščitne opreme na osnovi standarda IEC 61850 ter  vpeljava funkcije lokatorja okvar v sistem same zaščite. 

Preberite več

Lociranje okvar in povečanje zanesljivosti obratovanja v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

Lociranje okvar in ločevanje poškodovanih delov omrežja je ustrezno rešeno s sistemom daljinsko krmiljenih stikal, ki z ustreznimi algoritmi omogočajo izolacijo poškodovanega omrežja in zagotavljajo zanesljivost obratovanja zdravih delov omrežja.

Preberite več

Vodenje RV ob visokem deležu RV v omrežju v Elektro Gorenjska

10% implementirano (neuspešno)

Podjetje Elektro Gorenjska sodeluje v mednarodnem projektu Increase, kjer je predvidena sistemska regulacija delovne in jalove moči za zagotavljanje kakovosti napetosti omrežja. Več izsledkov bo znanih, ko bo projekt zaključen. Druge aktivnosti pa na tem področju v tem času niso predvidene.

Preberite več

Kratkoročna napoved odjema v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska je napovedovanje odjema ustrezno funkcionalno realizirano v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS.

Preberite več

Krmiljenje odjema poslovnih in industrijskih odjemalcev v Elektro Gorenjska

50% implementirano (delno uspešno)

Področje upravljanja porabe (Demand Side Managment – DSM) pokriva zelo široko spekter vplivanja na porabo. Eno izmed področij DSM je tudi upravljanje obremenitve odjemalca (Load Managment - LM). Tematika LM je teoretično dobro raziskana, izvedenih je bilo mnogo bolj ali manj uspešnih (pilotnih) projektov, predvsem v tujini. 

Preberite več

Krmiljenje odjema gospodinjskih odjemalcev v Elektro Gorenjska

0% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska trenutno na tem področju ne izvajamo aktivnosti, niti ni predviden pričetek aktivnosti v kratkoročnem obdobju. Področje pozorno spremljamo in smo pripravljeni na odziv ob potencialnih spremembah.

Preberite več

Kritične konične tarife za gospodinjske in industrijske odjemalce v Elektro Gorenjska

0% implementirano (neuspešno)

Zaradi nestimulativne zakonodaje ni tehničnih aktivnosti na tem področju. Opozarjamo na potrebno spremembo zakonodaje (konične tarife za distribucijo, dinamične tarife). 

Preberite več

Tehnična virtualna elektrarna v Elektro Gorenjska

0% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska na tem področju v preteklosti nismo izvajali aktivnosti. Prav tako niso predvidene niti kratkoročne aktivnosti. Seznanjeni smo, da se na tem področju aktivno angažirajo strokovnjaki v podjetju Elektro Ljubljana, pri čemer si z ustaljenimi mehanizmi dobrega medsebojnega sodelovanja izmenjujemo dobre prakse.

Preberite več

Kratkoročna napoved proizvodnje iz obnovljivih virov v Elektro Gorenjska

0% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska ugotavljamo, da napoved proizvodnje iz obnovljivih virov trenutno ni potrebna. Prav tako napredne funkcionalnosti, ki bi omogočale tehnološke rešitve na tem področju ne obstajajo niti v svetovnem merilu. Področje pozorno spremljamo in smo pripravljeni na odziv ob spremenjenih okoliščinah.

Preberite več

Dostopovne tehnologije za podporo obratovanju in vodenju za končne uporabnike v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

V podjetju Elektro Gorenjska smo na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij povsem v koraku s časom. V podjetju teče več vzporednih projektov, ki jih tematsko lahko združimo v dva sklopa. Prvi sklop so tako imenovana mešana IKT omrežja za potrebe pametnih omrežjih, kjer so predstavljeni novi pristopi k IKT tehnologijam potrebnih v distribucijskih omrežjih. V drugem sklopu pa so predstavljeni sistemi radijskih zvez za prenos digitalnih podatkov malih kapacitet v pametnih omrežjih.

Preberite več

Izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo v Elektro Gorenjska

100% implementirano (uspešno)

Trenutna izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo je ustrezno tehnološko rešena in v skladu z zahtevami zunanjih inštitucij. Na področju smo aktivno prisotni in hitro odzivni ob potencialnih novih zahtevah ali potrebah. Tesno sodelujemo tudi z zunanjimi akterji pri pripravi ali nadgradnji novih mehanizmov za izmenjevanje informacij med različnimi akterji.

Preberite več

Integracija sistemov znotraj Elektro Gorenjska

50% implementirano (delno uspešno)

Cilj projekta, ki smo se ga lotili v Elektro Gorenjska, je vzpostaviti na standardih temelječo integracijo naših tehničnih informacijsko komunikacijskih sistemov s ciljem zagotoviti standardizirano podatkovno platformo za prihajajoče tehnično poslovne aplikacije, ki bodo omogočale optimizacijo in racionalizacijo naših poslovnih procesov.

Preberite več