Evropski projekti v Elektro Ljubljana

Podjetje Elektro Ljubljana se je v preteklosti in se še vedno ukvarja s številnimi evropskimi projekti. Takšni projekti so na primer razvojni projekt Hybrid - VPP4DSO, projekt SMARTV2G, projekt ICT4EVEUE ter projekt MOBINCITY. V prvem izmed naštetih je namen projekta razvoj in ocena koncepta hibridne virtualne elektrarne (VE), pri ostalih treh pa je skupen imenovalec vzpostavitev infrastrukture za električna vozila, ki naj bi bila čim bolj uporabniku prijazna, nadalje razvoj potrebne informacijske podpore, ki bo omogočala nemoteno uporabo postavljene infrastrukture vsem uporabnikom, to je voznikom električnih vozil ter seveda načrtno razširjanje okolju prijaznega prevoza v mestih.

Preberite več

Določanje izvora motenj v omrežju v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Kakovost EE je urejena skladno z določili SONDO. Permamentni monitoring je postavljen v vseh zahtevanih točkah. Občasne meritve se izvajajo skladno z določili standarda SIST EN 50160 z merilno opremo skladno z IEC 61000-4-30.

Preberite več

Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev v Elektro Ljubljana

0% implementirano (neuspešno)

Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev v podjetju Elektro Ljubljana trenutno ni aktualna.

Preberite več

Napredni sistemi za trajno spremljanje kvalitete električne energije v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Sistem za spremljanje kvalitete električne energije v podjetju Elektro Ljubljana je realiziran v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili distribucijskega omrežja (SONDO), t.j. permanentni monitoring na srednji napetosti (SN) v razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) 110/SN.

Preberite več

Ocenjevalnik stanja v Elektro Ljubljana

40% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Ocenjevalnik stanja v podjetju Elektro Ljubljana je del SCADA sistema, vendar ni v funkcionalni izvedbi.

Preberite več

Daljinsko vodene transformatorske postaje v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)


Začetki avtomatizacije SN mreže v podjetju EL segajo v devetdeseta let. V tem obdobju so bili narejeni tudi prvi koraki pri uvajanju vodenja in avtomatizacije v SN omrežja. V vozliščih SN omrežja so se gradile razdelilne postaje (RP), v srednjenapetostne vode so se namesto klasičnih ločilnih mest z ročnim pogonom začela vgrajevati daljinsko vodena ločilna  mesta,  z zaščito in lokalno avtomatiko.

Preberite več

Regulacija napetosti VN/SN, TR SN/NN v Elektro Ljubljana

50% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Transformatorji 110 kV/20 kV na področju EL imajo vgrajeno regulacijsko stikalo, ki avtomatično spreminja prestavna razmerja tako, da se doseže želena napetost na 20 kV zbiralkah RTP. Spreminjanje želene napetosti glede na obremenitev transformatorja (kompaundacija) je eden izmed ukrepov za zagotovitev ustreznih napetostnih razmer v omrežju, ki pa se v praksi večinoma ne uporablja.

Preberite več

Kompenzacija motenj v Elektro Ljubljana

5% implementirano (neuspešno)

V podjetju Elektro Ljubljana trenutno ni potrebe po sistemskih ukrepih za kompenzacijo motenj.

Preberite več

Implementacija zaščitne sheme zaradi RV (selektivnost in frekvenčno razbremenjevanje) v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Zaščita v distribucijskem omrežju podjetja Elektro Ljubljana je sistemsko ustrezno rešena.

Preberite več

Lociranje okvar in povečanje zanesljivosti obratovanja v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Lociranje okvar in ločevanje poškodovanih delov omrežja v podjetju Elektro Ljubljana je ustrezno rešeno s sistemom daljinsko krmiljenih stikal, ki z ustreznimi algoritmi omogočajo izolacijo poškodovanega dela omrežja in zagotavljajo zanesljivost obratovanja zdravih delov omrežja.

Preberite več

Vodenje RV ob visokem deležu RV v omrežju v Elektro Ljubljana

10% implementirano (neuspešno)

Izvaja se analiza stanja in ustreznosti merilnih naprav in opreme daljinskega vodenja pri posameznih proizvajalcih električne energije iz sončnih elektrarn.

Preberite več

Kratkoročna napoved odjema v Elektro Ljubljana

40% implementirano (delno uspešno)

V obstoječi SCADA je delujoč sistem za kratkoročno napoved odjema. Raziskati delovanje in proučiti možnost integracije z ostalimi sistemi.

Preberite več

Krmiljenje odjema industrijskih in poslovnih odjemalcev v Elektro Ljubljana

50% implementirano (delno uspešno)

Realizacija pilotnega projekta na področju krmiljenja oziroma prilagajanja odjema industrijskih odjemalcev z vzpostavitvijo t.i. virtualne elektrarne. V teoriji pametnih omrežij predstavlja virtualna elektrarna eno izmed možnih orodij oziroma elementov pametnih omrežij. Kot orodje omogoča izvajanje storitev prilagajanja odjema in/ali razpršene proizvodnje, enega ali več deležnikov, kot rezultat pa preprečuje preobremenitev v distribucijskem omrežju. 

Preberite več

Krmiljenje odjema gospodinjskih odjemalcev v Elektro Ljubljana

50% implementirano (delno uspešno)

Praktične izkušnje: produkt "Prihranite z nami", testno nameščanje vtičnic, senzorjev ter čitalnikov impulzov, ki omogočajo daljinski nadzor priključenih naprav in spremljanje porabe, pilotni projekt namestitve t.i. EC modulov, preskus krmiljenja odjema pri gospodinjstvih. Rezultati niso obetajoči, odzivnost je pod pričakovanji.

Preberite več

Kritične konične tarife za gospodinjske in industrijske odjemalce v Elektro Ljubljana

0% implementirano (neuspešno)

Zaradi nestimulativne zakonodaje ni tehničnih aktivnosti na tem področju. Opozarjamo na potrebno spremembo zakonodaje (KT za distribucijo, dinamične tarife).

Preberite več

Tehnična virtualna elektrarna v Elektro Ljubljana

80% implementirano (uspešno)

Izkušnje na področju virtualne elektrarne. Pilotno je dobro obdelana tovrstna problematika na segmentu DR industrije. Manjka vključitev proizvodnje RV.

Preberite več

Kratkoročna napoved proizvodnje iz obnovljivih virov v Elektro Ljubljana

15% implementirano (neuspešno)

V obstoječi SCADA že delujoč sistem za kratkoročno napoved proizvodnje. Raziskati delovanje in proučiti možnost integracije z drugimi sistemi.

Preberite več

Dostopovne tehnologije za podporo obratovanju in vodenju za končne uporabnike v Elektro Ljubljana

60% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Tehnološke rešitve IKT so omejene na vzdrževanje in minimalne investicije. Predvideno podrobnejše testiranje in pridobivanje izkušenj o IKT za potrebe pametnih omrežij.

Preberite več

Izmenjava podatkov na trgu z električno energijo v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)

Trenutna izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo je ustrezna.

Preberite več

Integracija sistemov znotraj Elektro Ljubljana

40% implementirano (Trenutno ni ekonomike)

Integracija tehničnih podsistemov je v intenzivni razvojni fazi. Veliko naporov vlagamo v standardizacijo izmenjave podatkov, kjer aktivno sodelujemo v sekciji za izmenjavo podatkov na energetskem trgu IPET, ki deluje pod okriljem Energetske zbornice Slovenije in je članica evropskega foruma za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike (ebIX). Prav tako smo aktivni na področju CIM modeliranja.

Preberite več