Evropski projekti v Elektro Primorska

NEDO

Elektro Primorska skupaj z drugimi elektrodistribucijskimi družbami in družbo SODO sodeluje v največjem demonstracijskem projektu slovensko–japonskega partnerstva na področju pametnih omrežij in pametnih skupnosti, t. i. NEDO, ki bo nedvomno prispeval k tehnološkemu preboju na področju pametnih omrežij. Naša vloga je zagotoviti testno distribucijsko omrežje za potrebe testiranja naprednih tehnologij pametnih omrežij. Osredotočili se bomo na integracijo posebej za ta namen razvitih sistemom upravljanja omrežja (Distribution Management System – DMS) in upravljanja z energijo v okviru pametnih skupnosti (občina Idrija). Glavni namen projekta je testiranje prihajajočih tehnologij pametnih omrežij. V sklopu DMS sistema s posebej razvitimi funkcijami regulacije napetosti in restavracije sistema ob izpadih z možnostjo otočnega napajanja zagotoviti učinkovito in zanesljivo delovanja distribucijskega omrežja. Projekt je trenutno še v fazi priprave projektne naloge.


3Smart

Elektro Primorska sodeluje na evropskem projektu 3Smart oziroma Smart Building – Smart Grid – Smart City (Pametna stavba – pametno omrežje – pametno mesto). Vodilni partner je Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Zagrebu. Na projektu sodeluje 17 partnerjev in pridruženih partnerjev iz šestih držav podonavske regije; iz Slovenije Elektro Primorska, E 3, Občina Idrija in pridruženi partner GOLEA. Za sodelovanje smo se odločili ker gre za razvojni, mednarodni projekt, ki predvideva izvedbo modularne platforme za usklajeno upravljanje z energijo v stavbah in v distribucijskem omrežju. Kot lastniki distribucijskega omrežja zagotavljamo potrebno infrastrukturo in sodelovanje pri razvoju orodja za upravljanje z energijo na strani omrežja. Od projekta pričakujemo rešitve, ki jih bomo po testiranju na platformi lahko v prihodnje razširili v praktično rabo oz. na celotno omrežje. Glavni cilj projekta 3Smart je izboljšanje energetske zanesljivosti in energetske učinkovitosti. Projekt 3Smart financira Evropska unija iz podonavskega transnacionalnega programa Interreg. Projekt bo trajal 30 mesecev, to je od januarja 2017 do junija 2019.


Edison

Družba Elektro Primorska je s podpisom Zaveze o sodelovanju skupaj s številnimi uglednimi partnerji pristopila k mednarodnemu mobilnostnemu projektu Edison – Eco Driving Innovative SOlutions and Networking. 41 strateških partnerjev, podjetij, raziskovalnih institucij in občin si bo prizadevalo Slovenijo pozicionirati  kot referenčno državo zelene mobilnosti v Evropi in na svetu. Konzorcij partnerjev bo deloval na različnih področjih, a vse aktivnosti bodo usmerjene k skupnemu cilju – narediti zeleno mobilnost prijazno in dostopno za uporabnika. Partnerji v projektu bodo z demonstracijskimi projekti spremenili Slovenijo v naravni laboratorij zelene mobilnosti in vzorčni poligon za testiranje inovativnih zelenih tehnologij. Projekt Edison neposredno odgovarja na ključne strateške izzive in usmeritve EU za zagotavljanje njene bodoče konkurenčnosti ‐ uvaja zeleni promet, podprt z obnovljivimi viri energije in preko pametnih digitalnih aplikacij združuje različne oblike zelenih prevoznih sredstev.  Projekt ima podporo slovenske vlade in je skladen s ključnimi strateškimi usmeritvami EU, saj je usmerjen v razvoj novih tehnologij, izdelkov in storitev, ki omogočajo zeleno mobilnost. Trenutno je še v fazi priprave projektne naloge, tako da ocenjene finančne vrednosti projekta v tem trenutku ne moremo podati.


Projekt Sunseed

Elektro Primorska je kot partner vključena v EU projekt SUNSEED (Sustainable and Robust Networking for Smart Electricity Distribution). Projekt predlaga razvojni pristop uporabe že prisotnih in razvijajočih se telekomunikacijskih omrežij in tehnologij operaterja distribucijskega omrežja in operaterja telekomunikacijskih omrežij. Namen je postaviti enovito in enostavno povezljivo komunikacijsko infrastrukturo skupaj z ustreznimi poslovnimi modeli, ki bo omogočala uporabo odprtih servisov v bodočih pametnih omrežjih. Skupaj z ostalimi partnerji v projektu smo razvili referenčne napredne primere uporabe na osnovi katerih bomo preverjali rezultate projekta. Eden izmed ključnih je vzpostavitev platforme za napredno upravljanje distribucijskega omrežja (ADNMSP – Advance Distribution Network Management System Platform), ki bo v realnem času zajemala obratovalne podatke iz posameznih ključnih točk nizkonapetostnega omrežja z WAMS napravami. Z ocenjevalnikom stanja bodo ostalim manjkajočim vozliščem dodane še virtualne meritve, kar pomeni, da bo distribucijskemu omrežju v realnem času zagotovljena popolna observabilnost spremenljivk stanj vse od napajalnega RTP pa do končnega uporabnika omrežja.

Namen projekta SUNSEED (Sustainable and Robust Networking for Smart Electricity Distribution, [1]) je raziskati in na primerih uporabe preizkusiti enovito in enostavno povezljivo komunikacijsko infrastrukturo skupaj z ustreznimi poslovnimi modeli, ki bo omogočala uporabo odprtih servisov v bodočih pametnih omrežjih. V osnovi je to torej projekt, ki je usmerjen v razvoj IKT funkcionalne plasti. Je raziskovalni projekt podprt s strani Evropske komisije v okviru programa FP7 in pri katerem v sklopu konzorcija sodeluje osem partnerjev (poleg Elektro Primorske še Telekom Slovenije, Gemalto, Elektroservisi, Inštitut Jožef Štefan, Toshiba, TNO in Univerza v Aalborgu).

Osnovni cilji projekta je izvedba prekrivanja obstoječega distribucijskega energetskega omrežja in sodobnega komunikacijskega omrežja telekomunikacijskih operaterjev. Zagotavljanje dostopnosti za zanesljive in robustne komunikacij omogoča vgradnjo naprednih merilnih WAMS (Wide Area Measurement System) senzorjev za merjenje fazorjev napetosti, ki služijo kot vhodni parameter naprednim ADMS (Advance Distribution Management System) funkcijam za povečanje observabilnosti in v naslednjih korakih tudi kontrolabilnosti omrežja. Zadnji cilj projekta je postaviti obsežen testni poligon s približno 1000 komunikacijskimi vozlišči na katerem se bo preizkušalo v projektu razvite koncepte in rešitve. Vsi produkti v projektu morajo biti razvojno usmerjeni in morajo presegati stanje veljavne tehnike.

V sklopu projekta bodo merilna vozlišča zajemala podatke za poljuben obseg vpeljave ADMS funkcij. Za potrebe validacije se bo v projektu na osnovi ocenjevalnika stanja (ang. state estimator) razvila aplikacija za interaktivno (v realnem času) spremljanje napetosti od napajalnega vira v RTP pa vse do končnega uporabnika v NN omrežju. Ocenjevalnik stanja omogoča določitev virtualnih meritev v vozliščih in vejah kjer ni merilnih naprav. Ravno tako detektira napačne meritve v omrežju. Merjenje fazorjev napetosti omogoča ocenjevanje ločeno za vsako fazo. Njegova natančnost se poveča s psevdo meritvami dobljenih iz pametnih števcev, ki lahko zagotavljajo podatke vsaj o delovni in jalovi moči v petnajst minutnih intervalih. Ocenjevalnik stanja je ključna funkcionalnost za učinkovito in stroškovno sprejemljivo zagotavljanje observabilnosti omrežja, ki se v nadaljnjih korakih enostavno nadgradi s kontrolabilnostjo (npr. regulacija napetosti, zaščita,…).

Končno arhitekturo opisanega sistem ponazarja spodnja slika.

Nazaj na seznam