Evropski in interni projekti v Elektro Maribor

SLO / JAP projekt "Premakni porabo"

PREMAKNI PORABO je del širšega, 3-letnega slovensko–japonskega projekta pametnih omrežij in pametnih skupnosti (Projekt NEDO), v katerem so osnovni partnerji NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES.  Ključno vlogo kot partner pri izvajanju projekta „PREMAKNI PORABO“ ima Elektro Maribor, kot izvajalec nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. V lokalnem okolju sodelujeta tehnološko podjetje TECES in LEA Spodnje Podravje.

Projekt je bil s strani Agencije za energijo RS uvrščen v shemo spodbud za pilotne projekte. Potrditev projekta s strani Agencije za energijo je podlaga za uporabo pilotne dinamične tarife iz 123. člena akta, ki je omejena izključno na odjemalce električne energije, ki bodo prostovoljno pristopili v program prilagajanja odjema v okviru projekta. Vključitev v projekt za odjemalca pomeni, da bo ob primernem ravnanju lahko imel učinkovit lasten nadzor nad odjemom električne energije, ob enakem ugodju in nižjih stroških.

V skladu s sprejeto Strategijo pristopa do uporabnikov so bile izvedene aktivnosti pridobivanja uporabnikov v projekt. V namene promocije so bili pripravljeni plakati, pingvini, zloženke in ostali promocijski material. Izvedena je bila predstavitev projekta za županje / župane, odziv je bil zelo pozitiven, zato smo tudi v nadaljevanju aktivnosti posebno pozornost posvetili lokalnim skupnostim. Dne 12.10.2017 smo uradno pričeli s pridobivanjem uporabnikov v projekt, zato je ta dan na Ptuju bila skupaj z družbo ELES organizirana novinarska konferenca. Vzpostavljena je bila spletna stran, kontakt z uporabniki pa vzdržujemo tudi preko družabnega omrežja Facebook Premakni porabo.

Spletna stran vsebuje vse, kar mora uporabnik vedeti o projektu, kakšne so koristi za uporabnika, elektroenergetsko omrežje ter tudi širše družbeno okolje. Posebno pozornost smo posvetili novicam in poglavju »Vprašanja in odgovori«, katero sproti po potrebi tudi dopolnjujemo. V novicah smo med drugim objavljali tudi lokacije in termine predstavitev projekta po posameznih občinah ter razne koristne nasvete za naše uporabnike.

Za namene promocije projekta so bili objavljeni članki v lokalnih glasilih, promocija pa je potekala tudi preko društev v lokalnih skupnostih in radijskih postaj, kjer smo bili prisotni z oglasi in z prispevki v oddajah.

V mesecu oktobru je bilo na več kot 7.000 naslovov poslan najprej letak »PREMAKNI PORABO« nato pa še povabilo v pristop k projektu, ki je vsebovalo, zloženko z opisom, splošne pogoje sodelovanja v projektu in ostale pomembne informacije, aktivacijsko kodo za prijavo preko spleta ter izjavo za sodelovanje v projektu v papirni obliki. Za namene vprašanj uporabnikov je bila aktivirana telefonska številka ter spletni predal. Vse potrebne informacije o projektu pa lahko uporabniki dobijo tudi na vseh enotah družbe Elektro Maribor d.d. oz. na LEA Spodnje Podravje. V popoldanskih oz. večernih urah smo izvajali predstavitve projekta po lokalnih skupnostih; skupaj smo v lokalnih skupnostih izvedli 15 predstavitev.

Uporabnikom bomo ponudili dopolnjeno spletno in mobilno aplikacija (Android, iOS). Preko mobilne in spletne aplikacije bo uporabnikom med drugim na voljo pregled porabe za pretekli dan. Vsak mesec bo na voljo pregled prihrankov v € na mesečnem nivoju in kumulativno. Te funkcionalnosti bodo omogočene samo uporabnikom, ki so prijavljeni v projekt. Ostale funkcionalnosti (obveščanje o planskih delih, podatki o merilnem mestu, pregled obračunske porabe…) bodo na voljo vsem uporabnikom.

Na dan 30.11. je bilo v projekt prijavljenih že 811 odjemalcev. 


DMS segment projekta NEDO

Razvojni projekt NEDO je  trenutno v fazi inštaliranja opreme,  razvoja novih funkcionalnosti in integracije sistemov. V letu 2017 je bilo  z različnimi partnerji usklajeno  dogovorjen obseg sodelovanja.

Krovna pogodba z družbo ELES d.o.o.  je pogodba o sodelovanju in definira sodelovanje v projektu, medsebojna razmerja, organizacijo projekta ter opremo, ki se bo namestila v okviru projekta.

Na osnovi krovne pogodbe je Elektro Maribor d.d. na nekaterih segmentih montaž najet  kot izvajalec  montaže opreme . Montaža daljinsko vodenih stikal je končana. Prav tako je inštaliran regulacijski transformator 20/0,4 kV, 400 kVA v TP Majšperk naselje. Pri montaži ostale opreme na terenu pa   nudimo  podporo, koordinacijo  in nadzor.

Elektro Maribor bo te   aktivnosti izvajala skladno s  terminskim planom v obdobju od 2017 do 2019.

Elektro Maribor  sodeluje tudi  pri razvoju novih funkcionalnosti regulacije napetosti in vpliva na zmanjševanje konice preko regulacije napetosti v naslednji fazi pa pri testiranju in analizi rezultatov. Ta segment projekta ima definirano časovnico od 2017 do 2019.

Prav tako sodelujemo pri    integraciji sistemov v okviru projekta NEDO kjer se izvaja prilagoditve CIM (statični podatki) za izmenjavo podatkov v okviru NEDO projekta ter povezavi DCV/DMS(ELMB) –  iDMS (Hitachi – Kleče) za izmenjavo podatkov v realnem času.

Del projekta  s področja koordinirane regulacije napetosti in avtomatske lokalizacije okvar s sekcioniranjem 20 kV omrežja se izvaja na napajalnem območju razdelilne postaje RTP 110/20 kV Breg (Ptuj). Cilji pilotnega projekta iz področja koordinirane regulacije napetosti in avtomatske lokalizacije okvar s sekcioniranjem 20 kV omrežja za družbo Elektro Maribor d.d. so:

·         izboljšati zanesljivost v obratovanju 20 kV omrežja;

·         skrajšati čas odkrivanja lokacije okvare in izboljšati kazalca neprekinjenosti SAIDI in SAIFI;

·         povečati največjo inštalirano moč proizvodnih naprav, ki jih lahko priključimo na omrežje RTP Breg brez okrepitve ali širitve;

·         znižati stroške integracije proizvodnih naprav v omrežje;

·         zmanjšati izgube distribucije električne energije z optimalno regulacijo napetosti;

·         znižati konično moč preko regulacije napetosti.

V okviru tega dela projekta končujemo inštalacijo opreme za katero smo se pogodbeno zavezali, aktivno koordiniramo ostale deležnike  ter sodelujemo pri razvojnih aktivnostih novih funkcionalnosti. Dosledno sledimo terminskemu planu projekta. V projekt so vključene praktično vse strokovne službe distribucije vključno z območno enoto Ptuj.

 

Evropski projekti 

Podjetje Elektro Maribor je v preteklosti sodelovalo v projektu ICT4EVEU, ki se je pričel v letu 2012 in končal meseca maja 2015.

Namen projekta je bil izboljšati izkušnjo uporabnikov električnih vozil (EV) s storitvami s področja ICT. Konkretni cilji projekta so bili:

·         V okviru posameznega pilotnega projekta (Španija, UK, Slovenija) vzpostaviti sistem roaminga (omogočiti, da lahko z eno RFID kartico uporabnik EV gostuje na postajah različnih ponudnikov storitve polnjenja, upravljanih iz različnih centov upravljanj polnilne infrastrukture (CUPI)).

·         Omogočiti roaming med posameznimi piloti.

Oba projektna cilja sta bila dosežena.


Prenos podatkov po SN omrežju

V letu 2015 je bil zaključen tudi pilotni projekt prenosa podatkov po SN omrežju, ki je potekal v sodelovanju z dobavitelji opreme.

Zaradi vedno večjega števila analizatorjev KEE ter opremljenosti TP-jev s števčnimi meritvami in koncentratorji števčnih meritev, smo se odločili, da testiramo komunikacijo preko SN vodov. V ta namen smo se povezali s podjetjem Belmet ter njihovim Španskim partnerjem ZIV Communication. Ta sistem prenosa podatkov smo vgradili v čisto kabelskem SN omrežju (2 TP-ja) in mešanem SN omrežju (en TP) ter ugotovili, da sistem deluje v obeh primerih zadovoljivo. Dosežene hitrosti prenosa omogočajo on-line vpogled v stanje omrežja. Cena sistema znaša pri maloserijskem nakupu cca 3.300€ po TP-ju. Gledano striktno ceno sistema je sistem cenovno neugoden, saj so trenutne cene prenosa podatkov v mobilnem omrežju izredno nizke. Projekt je pokazal, da sistem prenosa podatkov po SN vodih omogoča zanesljivo in hitro komunikacijo, ki v določenih primerih lahko konkurira prenosu preko mobilnih omrežij. Eno od velikih prednosti predstavlja tudi dejstvo, da je to od zunanjih ponudnikov neodvisen sistem.

 

Integracija sistemov (CIM)

Do leta 2015 je bil zaključen interni pilotni projekt povezave baz podatkov, narejene na podlagi standardiziranih protokolov, ki omogočajo širjenje povezav baz podatkov z znanimi orodji, po odprtih standardih, ki veljajo za baze podatkov (aktualni CIM standard). Trenutno imamo v sklopu tega postavljen sistem (CIM strežnik), povezava baz BTP – SCADA (DCV) je preverjena le na območju RTP Lendava. 


Nazaj na seznam