Povečanje vodljivosti omrežja

 

Cilji projektnega sklopa

Cilj projektnega sklopa je povečati vodljivost omrežja. Pod vodljivost omrežja razumemo možnost fleksibilnega krmiljenja elementov omrežja (transformatorji, stikala...), priključenih bremen in razpršenih virov.

 

Utemeljitev projektnega sklopa

Večji nadzor nad elementi omrežja omogoča njihovo usklajeno delovanje, kar omogoča boljšo izrabo infrastrukture in s tem tehnično ter ekonomsko optimalno obratovanje omrežja. V splošnem večja vodljivost doprinese zmožnost nadzora nad pretoki moči, kar omogoča nižanje konične obremenitve, vzdrževanje napetosti znotraj predpisanih mej in zmanjševanje izgub v omrežju.

Ob visokem deležu razpršenih virov v omrežju so neustrezni napetostni nivoju navadno ena izmed prvih težav, ki se pojavijo. Zaradi tega bo večji del projektnega sklopa namenjen regulaciji napetosti v srednjenapetostnih in nizkonapetostnih omrežjih. S koordinirano regulacijo elementov omrežja in priključenih virov je mogoče povečati delež razpršenih virov z manjšimi investicijami v primarno infrastrukturo omrežja. 

 

Ciljni projekti 

Daljinsko vodene TP

Regulacija napetosti VN/SN, TR SN/NN

Kompenzacija motenj 

 

CILJNI PROJEKT Daljinsko vodene TP
OPIS TRENUTNEGA STANJA EC, EG, EL, EM: Daljinsko vodenje v polni operativni rabi
EP: V zaključni fazi je projekt poenotenja komunikacije v transformatorskih postajah, sklopu tega bo 6 transformatorskih postaj daljinsko vodenih.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Uvajanje daljinsko vodenih TP v skladu s potrebami obratovanja in vodenja EES. Preizkušanje novih tehnologij (EP)
Srednjeročne (2 - 5 let )
Uvajanje daljinsko vodenih TP v skladu s potrebami obratovanja in vodenja EES. Preizkušanje novih tehnologij (EP)
Dolgoročne (do 10 let )
Uvajanje daljinsko vodenih TP v skladu s potrebami obratovanja in vodenja EES. Preizkušanje novih tehnologij (EP)

 

CILJNI PROJEKT Regulacija napetosti TR VN/SN in TR SN/NN
OPIS TRENUTNEGA STANJA EC, EG, EL: Regulacija napetosti TR VN/SN je tehnološko ustrezno rešena in v skladu s SONDO. Regulacija TR SN/NN glede na obratovalne razmere še ni tehnološko niti ekonomsko upravičena. Izvaja se ročno.
EP: Predvidena je študijska obdelava možnosti in vpeljave regulacije napetosti na transformatorjih VN/SN in SN/SN. Predvidena je vpeljava regulacijskih transformatrojev SN/NN zaradi testiranja tehnologije in konceptov uporabe.
EM: V okviru projekta pripravljen testni poligon s TP SN/NN z lokalno avtomatizacijo in možnostjo upravljanja iz DCV.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Postavitev regulacijskega transformatorja SN/NN s pripadajočo regulacijo napetosti. Izvedba ustreznih regulacijskih algoritmov.

Analiza regulacije VN/SN in priprava koncepta sistemske storitve terciarne regulacije.

Nadaljevanje praktičnih preizkusov na področju napetostne regulacije SN/NN in VN/SN, ter analiza možnosti realizacije sistemske regulacije, ter formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in operacionalizacija sistema. 
Srednjeročne (2 - 5 let )
Postavitev regulacijskega transformatorja SN/NN s pripadajočo regulacijo napetosti. Izvedba ustreznih regulacijskih algoritmov.

Analiza regulacije VN/SN in priprava koncepta sistemske storitve terciarne regulacije.

Nadaljevanje praktičnih preizkusov na področju napetostne regulacije SN/NN in VN/SN, ter analiza možnosti realizacije sistemske regulacije, ter formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in operacionalizacija sistema. 
Dolgoročne (do 10 let )
Postavitev regulacijskega transformatorja SN/NN s pripadajočo regulacijo napetosti. Izvedba ustreznih regulacijskih algoritmov.

Analiza regulacije VN/SN in priprava koncepta sistemske storitve terciarne regulacije.

Nadaljevanje praktičnih preizkusov na področju napetostne regulacije SN/NN in VN/SN, ter analiza možnosti realizacije sistemske regulacije, ter formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in operacionalizacija sistema. 

 

 

CILJNI PROJEKT Kompenzacija motenj
OPIS TRENUTNEGA STANJA VSA EDP: Trenutno ni potrebe po sistemskih ukrepih za kompenzacijo motenj
EC: Kompenzacija motenj obstaja na področju širjenja flikerja in sicer iz prenosnega omrežja na distribucijsko omrežje.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Kratkoročne aktivnosti niso predvidene.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Analiza stanja in ukrepov v primeru nastanka motenj v omrežju.
Dolgoročne (do 10 let )
Analiza stanja in ukrepov v primeru nastanka motenj v omrežju.