Aktivno vključevanje odjema

 

Cilji projektnega sklopa 

Cilj projektnega sklopa je vključiti aktiven odjem v obratovanje omrežja s ciljem zniževanja koničnih obremenitev.

 

Utemeljitev projektnega sklopa 

Za vključitev odjema v obratovanje omrežja moramo spoznati naslednje procese, ki so danes še neznanka:

  • kolikšen je potencial spremembe odjema na posameznih področjih (nivo RTP, izvod, TP),

  • sociološki pristopi za gospodinjstva in poslovne odjemalce,

  • konične obremenitve na posameznih področjih (nivo RTP, izvod, TP)

  • kdaj uporabiti ukrep spremembe odjema (kratkoročna napoved odjema in proizvodnje),

  • komunikacija z odjemalci,

  • sprememba regulacije, ki bo omogočila oblikovanje poslovnih modelov, 

  • izdelava algoritmov uporabe različnih ukrepov aktivnega vključevanja odjema (krmiljenje, kritična konična tarifa,...),

  • oblikovanje sodobnih tarifnih shem na omrežninskem delu (kritična konična tarifa).

V sklopu projekta želimo predvsem zbrati izhodišča, ki bodo služila za spremembo regulative, ki bi omogočila oblikovanje poslovnih modelov na strani zniževanja koničnih obremenitev, saj danes k temu ni nihče stimuliran.  

 

Ciljni projekti

Kratkoročna napoved odjema

Krmiljenje odjema industrijskih in poslovnih odjemalcev

Krmiljenje odjema gospodinjskih odjemalcev

Kritične konične tarife za gospodinjske in industrijske odjemalce

 

CILJNI PROJEKT Kratkoročna napoved odjema
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: Napovedovanje odjema je ustrezno funkcionalno realizirano v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS.
EL: V obstoječi SCADA delujoč sistem za kratkoročno napoved odjema. Raziskati delovanje in proučiti možnost integracije z ostalimi sistemi.
EP: Razvoj in uporaba vezana na uvedbo ocenjevalnika stanja in na uvedbo GIS.
EC, EM: se ne izvaja
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Razvoj napovedovanja odjema v okviru DCV - SCADA/DMS
Srednjeročne (2 - 5 let )
Razvoj napovedovanja odjema v okviru DCV - SCADA/DMS
Dolgoročne (do 10 let )
Razvoj napovedovanja odjema v okviru DCV - SCADA/DMS

 

CILJNI PROJEKT Krmiljenje odjema poslovnih in industrijskih odjemalcev
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: Realizacija pilotnega projekta na področju krmiljenja odjema industrijskih odjemalcev.
EL: Realizacija pilotnega projekta na področju krmiljenja oziroma prilagajanja odjema industrijskih odjemalcev z vzpostavitvijo t.i. virtualne elektrarne.
EP: Trenutno ni predvideno in iz stališča UDO trenutno ni potrebe.
EC, EM: Trenutno ne krmilimo poslovnih in industrijskih odjemalcev.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Kratkoročne aktivnosti niso predvidene.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Povečanje števila udeležencev pilotnega projekta in dvigovanje regulacijskega potenciala. Analiza EES in izdelava algoritmov za avtomatsko izvajanje storitve glede na konične obremenitve sistema - regulacija moči kot storitve terciarne rezerve. Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in operacionalizacija sistema.
Dolgoročne (do 10 let )
Povečanje števila udeležencev pilotnega projekta in dvigovanje regulacijskega potenciala. Analiza EES in izdelava algoritmov za avtomatsko izvajanje storitve glede na konične obremenitve sistema - regulacija moči kot storitve terciarne rezerve. Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in operacionalizacija sistema.

 

 

CILJNI PROJEKT Krmiljenje odjema gospodinjskih odjemalcev
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: Trenutno ne izvajamo aktivnosti na tem področju.
EC, EM: Trenutno ne izvajamo aktivnosti na tem področju.
EL: Praktične izkušnje: produkt "Prihranite z nami", testno nameščanje vtičnic, senzorjev ter čitalnikov impulzov, ki omogočajo daljinski nadzor priključenih naprav in spremljanje porabe, pilotni projekt namestitve t.i. EC modulov, preskus krmiljenja odjema pri gospodinjstvih. Rezultati niso obetajoči, odzivnost pod pričakovanji.
EP: Ni predvideno, s stališča UDO ni ekonomsko upravičeno.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Kratkoročne aktivnosti niso predvidene.
Srednjeročne (2 - 5 let )
V primeru smiselnosti nadaljnjih aktivnosti (ekonomika, zakonodaja) se nadaljuje s pilotnimi testi in s pripravo tehnološke rešitve in koncepta krmiljenja gospodinjskih odjemalcev.
Dolgoročne (do 10 let )
V primeru smiselnosti nadaljnjih aktivnosti (ekonomika, zakonodaja) se nadaljuje s pilotnimi testi in s pripravo tehnološke rešitve in koncepta krmiljenja gospodinjskih odjemalcev.

 

 

CILJNI PROJEKT Kritične konične tarife za gospodinjske in industrijske odjemalce
OPIS TRENUTNEGA STANJA VSA EDP: Zaradi nestimulativne zakonodaje ni tehničnih aktivnosti na tem področju. Opozarjamo na potrebno spremembo zakonodaje (KT za distribucijo, dinamične tarife).
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Ni predvidenih aktivnosti.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Ni predvidenih aktivnosti.
Dolgoročne (do 10 let )
Predpogoj - zakonodaja, nato razvoj v skladu z zakonskim okvirom (npr. možna diferenciacija tarifnih skupin).