Povečanje spoznavnosti omrežja

 

Cilj projektnega sklopa

Cilj projektnega sklopa je povečati spoznavnost omrežja. Pod spoznavnost omrežja razumemo poznavanje spremenljivk stanja v vseh vozliščih (fazne napetosti) in vejah (fazne toke) opazovanega omrežja. 

 

Utemeljitev projektnega sklopa 

Spoznavnost omrežja lahko dosežemo na več načinov. Eden od njih je ta, da v vseh vozliščih in vejah sistema izvajamo sinhronizirane meritve spremenljivk stanja. Ta pristop je ekonomsko vprašljiv, saj merilna infrastruktura zaradi razsežnosti omrežja hitro doseže izjemno velik obseg in s tem tudi visoke stroške.

Drugi način je, da se meritve izvajajo na omejenem številu merilnih mest ter da se pri ocenjevanju stanja uporabijo obremenilni diagrami. Število potrebnih merilnih mest se določi  s pomočjo teorije sistemov, modela omrežja, ki upošteva snovne in topološke značilnosti omrežja. S pomočjo primernih algoritmov realiziranih v programski opremi, je mogoče omejen nabor meritev uporabiti, da se ocenijo spremenljivke stanja za celotno omrežje. Tak pristop je manj točen od prvega, vendar je tudi cenejši.

 

Ciljni projekti

Določanje izvora motenj v omrežju

Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev

Napredni sistemi za trajno spremljanje PQ

Ocenjevalnik stanja

 

CILJNI PROJEKT Določanje izvora motenj v omrežju
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG, EL, EM, EC: Izvori morenj se trenutno določajo s pomočjo permanentnega monitoringa in posameznih meritev na osnovi SIST EN 50 160.
EP: Izvori motenj se določajo po potrebi z občasnim monitoringom.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Nadgradnja permanentnega monitoringa in meritev kakovosti v skladu z razvojem omrežja in zahtevami SONDO.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Nadgradnja permanentnega monitoringa in meritev kakovosti v skladu z razvojem omrežja in zahtevami SONDO.
Dolgoročne (do 10 let )
Nadgradnja permanentnega monitoringa in meritev kakovosti v skladu z razvojem omrežja in zahtevami SONDO.

 

CILJNI PROJEKT Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG, EC: Uporaba funkcionalnosti DCV - SCADA/DMS (+ AMI) za izračun napetostnih razmer in obremenitev za posamezno točko omrežja.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Razvoj funkcionalnosti v okviru vizualizacije napetostnih profilov in obremenitev v DCV - SCADA/DMS.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Uporaba in nadaljnji razvoj funkcionalnosti v okviru SCADA/DMS.
Dolgoročne (do 10 let )
Uporaba in nadaljnji razvoj funkcionalnosti v okviru SCADA/DMS.

 

 

CILJNI PROJEKT Napredni sistemi za trajno spremljanje kvalitete električne energije
OPIS TRENUTNEGA STANJA VSA EDP: Sistem za spremljanje PQ je realiziran v skladu s SONDO, t.j. permanentni monitoring na SN v RTP 110/SN.
EG: Na NNO se aktivno gradi PQ sistem proizvajalca Iskra Sistemi z merilniki družine MC in programsko opremo MiSMART.
EM: Izvedena je bila izbira merilnih centrov in TP v katere jih je smiselno vgraditi. Na NN nivoju so merilni centri z online dostopom vgrajeni v manjše število TP SN/NN s priključenimi razpršenimi viri.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Nadgradnja permanentnega monitoringa v skladu z razvojem omrežja in zahtev SONDO.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Nadgradnja permanentnega monitoringa v skladu z razvojem omrežja in zahtev SONDO.
Dolgoročne (do 10 let )
Nadgradnja permanentnega monitoringa v skladu z razvojem omrežja in zahtev SONDO.

 

 

CILJNI PROJEKT Ocenjevalnik stanja
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: pomembne praktične izkušnje pri sodelovanju na mednarodnem projektu HiPerDNo.
EL: ocenjevalnik stanja je del SCADA sistema, vendar ni v funkcionalni izvedbi.
EP: V letu 2014 se bo začel projekt SUNSEED, v okviru tega pa je tudi testna uvedba ocenjevalnika stanja na zelo omejenem delu omrežja.
EC: praktične izkušnje z implementacijo DMS produkta v sklopu razvojno investicijskega projekta RIP09
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Ni predvidenih aktivnosti
Srednjeročne (2 - 5 let )
Uvajanje funkcionalnosti in dolgoročno uporaba state estimatorja v okviru modela distribucijskega omrežja v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS
Dolgoročne (do 10 let )
Uvajanje funkcionalnosti in dolgoročno uporaba state estimatorja v okviru modela distribucijskega omrežja v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS