Aktivno vključevanje proizvodnje

 

Cilji projektnega sklopa 

Cilj projektnega sklopa je vzpostaviti mehanizme in poslovno okolje, ki bodo omogočili vključitev proizvodnje obnovljivih virov na distribucijskem omrežju v proces obratovanja omrežja. Danes na tem področju zaostajamo predvsem v regulativi. 

 

Utemeljitev projektnega sklopa 

Proizvodnja obnovljivih virov je danes podrejena cilju maksimalne možne proizvodnje, predvsem zaradi maksimalne izrabe mehanizma podpor. To v nekaterih delih omrežja povzroča težave, čeprav bi lahko že vodenje proizvodnje v majhnem številu ur prineslo bistveno večje prihranke na strani omrežja, kot so koristi na strani dodatne proizvodnje iz obnovljivih virov. Poleg tega masovna implementacija obnovljivih virov, ki proizvajajo nenadzorovano in deloma naključno, povzročajo težave tudi v obratovanju prenosnega omrežja. Danes se soočamo predvsem s hitrimi gradienti ob začetku in koncu obratovanja fotonapetostnih elektrarn znotraj dneva.

Zato je smiselno, da se poizkusi obnovljive vire povezati v tehnično virtualno elektrarno, ki bi omogočila določeno možnost vodenja obnovljivih virov in center vodenja zalagala s sprotnimi podatki o obratovanju virov. Podatki o proizvodnji obnovljivih virov bi bili zelo zanimivi tudi za trgovce, ki energijo iz teh virov tržijo in imajo hkrati malo informacij o dejanskem stanju na objektih. Sprotno merjenje je osnova za izdelavo algoritmov kratkoročnega napovedovanja proizvodnje, ki se lahko uporabi tako za potrebe omrežja kot trženja električne energije. 

 

Ciljni projekti 

Tehnična virtualna elektrarna

Kratkoročna napoved proizvodnje iz obnovljivih virov

 

CILJNI PROJEKT Tehnična virtualna elektrarna
OPIS TRENUTNEGA STANJA EL: Izkušnje na področju virtualne elektrarne. Pilotno je dobro obdelana tovrstna problematika na segmentu DR industrije. Manjka vključitev proizvodnje RV.
EG, EP, EM: Brez izkušenj
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Nadaljevanje praktične uporabe, povečevanje regulacijske moči (tudi s podjetji iz ostalih distribucij), analiza delovanja in priprava koncepta sistemske storitve.
Uvajanje koncepta sistemske storitve, s SOPO preveriti možnost uporabe kot storitev nudenja terciarne rezerve na nivoju vseh DP.
Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in polno operacionalizacijo sistema.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Nadaljevanje praktične uporabe, povečevanje regulacijske moči (tudi s podjetji iz ostalih distribucij), analiza delovanja in priprava koncepta sistemske storitve.
Uvajanje koncepta sistemske storitve, s SOPO preveriti možnost uporabe kot storitev nudenja terciarne rezerve na nivoju vseh DP.
Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in polno operacionalizacijo sistema.
Dolgoročne (do 10 let )
Nadaljevanje praktične uporabe, povečevanje regulacijske moči (tudi s podjetji iz ostalih distribucij), analiza delovanja in priprava koncepta sistemske storitve.
Uvajanje koncepta sistemske storitve, s SOPO preveriti možnost uporabe kot storitev nudenja terciarne rezerve na nivoju vseh DP.
Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in polno operacionalizacijo sistema.

 

CILJNI PROJEKT Kratkoročna napoved proizvodnje iz obnovljivih virov
OPIS TRENUTNEGA STANJA EC: Ni aktivnosti, saj ni stimulacij na tem področju.
EG: Napoved proizvodnje iz obnovljivih virov trenutno tehnološko ni možna niti ni potrebna.
EL: V obstoječi SCADA že delujoč sistem za kratkoročno napoved proizvodnje. Raziskati delovanje in proučiti možnost integracije z drugimi sistemi.
EP: Vezano na uvedbo ocenjevalnika stanja ADMS in na uvedbo GIS.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Kratkoročne aktivnosti niso predvidene.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Analiza in priprava konceptov v primeru zahtev po napovedovanju proizvodnje iz obnovljivih virov.
Dolgoročne (do 10 let )
Analiza in priprava konceptov v primeru zahtev po napovedovanju proizvodnje iz obnovljivih virov.