imgStrateška konferenca elektrodistribucije Slovenije 2015
Strateška konferenca elektrodistribucije Slovenije 2015
imgStrateška konferenca elektrodistribucije Slovenije 2015
Strateška konferenca elektrodistribucije Slovenije 2015
imgStrateška konferenca elektrodistribucije Slovenije 2015
Strateška konferenca elektrodistribucije Slovenije 2015
imgStrateška konferenca elektrodistribucije Slovenije 2015
Strateška konferenca elektrodistribucije Slovenije 2015
imgStrateška konferenca elektrodistribucije Slovenije 2015
Strateška konferenca elektrodistribucije Slovenije 2015

1. strateška konferenca EDS - Maribor, 23. 4. 2015

Maribor, hotel Habakuk, četrtek, 23. april 2015

 

Sporočilo za medije

Kakovostna, zanesljiva in dolgoročno učinkovita oskrba z električno energijo le z lokalno prisotnostjo upravljavcev distribucijskega omrežja

1. strateška konferenca elektrodistribucije Slovenije

Maribor, 23. april 2015 – Elektro distribucijska podjetja so ključni člen za razvoj stroškovno učinkovitega distribucijskega omrežja Slovenije, ki zagotavlja kakovostno in zanesljivo oskrbo odjemalcev v Sloveniji. S tem zavedanjem so na prvi Strateški konferenci elektrodistribucije Slovenije predstavniki vseh petih distribucijskih podjetij Slovenije, ki delujejo v okviru Gospodarskega interesnega združenja (GIZ) distribucije električne energije, izpostavili pomen lokalne prisotnosti distribucijskih podjetij in prednosti tovrstnega načina organiziranosti. Vladi RS zato predlagajo, da elektrodistribucijskim podjetjem čim prej podeli koncesije za izvajanje GJS SODO ter s tem vsem odjemalcem zagotovi dolgoročno učinkovit distribucijski sistem in zanesljivo oskrbo z električno energijo. Prof. dr. Ferdinand Gubina, predsednik Elektrotehniške zveze Slovenije, pa je izpostavil pomembnost skupne energetske strategije EU, vlogo omrežja za distribucijo električne energije in pomembnost, da se oblikovalci nove organiziranosti distribucije pred ukrepi v napačno smer zavedajo pomembnosti, da oblikovanje trga s sistemskimi storitvami, krmiljenje omrežja zaradi spreminjanja smeri toka, napetostne regulacije in proizvodnje jalovih moči morajo prevzeti distribucijska podjetja.

Na konferenci so predstavili delo in prednosti petih delovnih skupin, ki delujejo znotraj GIZ distribucije električne energije, ter njihov pomen in učinkovito ter razvojno naravnano organiziranost pri izvajanju nalog gospodarske javne službe distribucije električne energije. Hkrati so na zaključni okrogli mizi spregovorili o strategiji razvoja slovenske energetike s poudarkom na področju distribucije električne energije. Vseh pet slovenskih podjetij za distribucijo električne energije (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska) je izpostavilo ključne prednosti ustrezne ureditve izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (GJS SODO). Sedaj namreč družba SODO, ki formalno izvaja GJS SODO, samo najema infrastrukturo pri petih elektrodistribucijskih podjetjih, slednja pa dejansko izvajajo vse zakonske naloge GJS SODO v praksi in s tem zagotavljajo zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom Republike Slovenije. Elektrodistribucijska podjetja se že več let aktivno trudijo za izboljšanje sistemske ureditve izvajanja GJS SODO, s tem optimizacijo celotnega nacionalnega elektrodistribucijskega omrežja. Z različnimi strokovnimi pravnimi in ekonomskimi analizami so jasno pokazali, da je po zgledu večine evropskih praks najbolj učinkovito vzpostaviti ureditev GJS SODO pri kateri so elektrodistribucijska podjetja kot lastniki infrastrukture tudi dejansko izvajali koncesijo GJS SODO.

Predstavniki elektrodistribucijskih podjetij (EDP) se zavzemajo za podelitev lokalnih koncesij neposredno elektrodistribucijskim podjetjem, s čimer bo omogočen kakovosten in učinkovit nadaljnji razvoj dejavnosti distribucije električne energije, prilagojen potrebam in posebnostim lokalnih okolij, v katerih delujejo.

Prednosti lokalnih koncesij neposredno elektrodistribucijskim podjetjem:

  • Za kvalitetno in zanesljivo izvajanje dejavnosti distribucije električne energije je ključnega pomena prisotnost v lokalnih skupnostih in čim večja avtonomnost delovanja distribucijskih podjetij.
  • Dejstvo je, da je distribucija električne energije lokalnega značaja in ustrezna organiziranost na lokalnem nivoju se je še posebej pokazala pomembna pri naravnih nesrečah, kot je bil npr. letošnji žled, pa kasneje poplave, ipd.
  • Zaradi trenutne ureditve izvajanja GJS SODO elektrodistribucijska podjetja na letni ravni vlagajo desetino manj sredstev v izgradnjo in obnovo infrastrukture elektrodistribucijskega omrežja v Republiki Sloveniji. Z lokalnimi koncesijami se omogoči večji vpliv lokalnih skupnosti na razvoj dejavnosti ter razvoj posameznih območij slovenskega elektrodistribucijskega omrežja v skladu s potrebami uporabnikov lokalnega omrežja.
  • SODO, d. o. o. kot vmesni člen, ki je dejansko samo posrednik po mnenju GIZ distribucije električne energije ne pripomore k učinkoviti in stroškovno vzdržni ureditvi elektrodistribucijskega sistema po zgledu drugih evropskih držav.
  • Odpravijo se nepotrebne težave v praksi pri dnevnem delovanju distribucijskih podjetij, ki so posledica trenutne ureditve sistema.

Mnenju elektrodistribucijskih podjetij pritrjujeta tudi revizijsko in porevizijsko poročilo Računskega sodišča, ki že od leta 2009 opozarja, da je omenjena ureditev neučinkovita. Družba SODO, po oceni Računskega sodišča nima ne kadrov, ne znanja, ne denarja, da bi samostojno izvajala dejavnost, povzroča pa dodatne stroške v sistemu, ki jih seveda plačujejo vsi uporabniki električne energije.

Vseh pet distribucijskih podjetij Slovenije v okviru GIZ distribucije električne energije zato poziva Vlado Republike Slovenije in pripravljavce nove vladne strategije razvoja energetike, ki bo pomembno zaznamovala nadaljnji razvoj distribucije električne energije v Sloveniji, da upoštevajo realno stanje elektrodistribucije, predloge za večjo učinkovitost in stabilnejši sistem ter prednosti, ki jih prinaša ustrezna organiziranost GJS SODO na lokalnem nivoju.

***
Dodatne informacije:
Roman Ponebšek – poslovodja GIZ distribucije električne energije, e-pošta: info@giz-dee.si

Opomba
GIZ je gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije, ki ga je leta 1996 ustanovilo 5 podjetij za distribucijo električne energije v Sloveniji: Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska.

 

Priloge: