NOVICE IN DOGODKI

Vodenje gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije prevzema predsednik uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec

objavljeno

Ljubljana/Kranj, julij 2015 - V sredini julija je vodenje Gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije (GIZ DEE) prevzel mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave Elektra Gorenjska. Ob prevzemu dvoletnega mandata je poudaril, da se slovenska elektrodistribucija nahaja pred izzivi, ki bodo oblikovali nadaljnje delovanje sistema distribucije električne v Sloveniji. Ob tem je spomnil, da morajo elektrodistributerji, kot eden ključnih členov v verigi, kar se je pokazalo ob lanskem žledolomu, aktivno sodelovati pri pripravi nove strategije domače energetike in energetskega koncepta Slovenije.

Pet slovenskih elektrodistribucijskih podjetij deluje v okviru združenja GIZ, na podlagi katerega dosegajo boljše rezultate, združenje pa prinaša koristi tudi za odjemalce. Celotno združenje upravlja s 64.000 km dolgim električnim omrežjem, zajema več kot 3.000 zaposlenih in električno energijo dobavlja več kot 900.000 slovenskim odjemalcem. »Nemotena, kakovostna in učinkovita distribucija električne energije je ključna naloga, ki jo vseh 5 elektrodistributerjev v Sloveniji opravlja odlično. Ne nazadnje smo to dokazali pri sanaciji lanskoletnega žledoloma, katerega posledice so danes večinoma odpravljene,« je izpostavil Luskovec.

Temeljni cilji združenja GIZ distribucije električne energije so olajšati, koordinirati in pospeševati dejavnost gospodarskih javnih služb DDO in DTO, izboljšati rezultate tej dejavnosti brez ustvarjanja dobička združenja ter olajšati in koordinirati druge dejavnosti oz interese z upoštevanjem, da s tem delovanjem ne sme biti kršeno pravilo medsebojne konkurence. »Delovanje GIZ DEE do sedaj jasno kaže, da znamo podjetja iz iste branže tudi stopiti skupaj, ne glede na to, da smo si med drugim tudi konkurenti. Zakaj? Ker imamo v osnovi vsi enak cilj – to je nemoteno zagotavljanje oskrbe z električno energijo končnim uporabnikom in statusne spremembe, ki se napovedujejo, bodo škodile predvsem za končnim uporabnikom,« dodaja novoizvoljeni predsednik.

Podjetja, združena pod okriljem GIZ DEE, danes pokrivajo okoli 96% celotnega slovenskega elektrodistribucijskega omrežja. In vseh pet EDP se pridružuje mnenju novoizvoljenega predsednika, da je trenutni sistem distribucije električne energije v Sloveniji neustrezen. »Vsi skupaj bi si želeli več vpliva na optimalen in pravilen razvoj elektrodistribucijskega omrežja, kar bi dosegli s tem, da bi se petim EDP podelile koncesije za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (GJS SODO), ki ga imajo v lasti,« kot enega ključnih elementov razvoja izpostavlja Luskovec. »Na tem mestu je potrebno poudariti, da zakonskih ovir za podelitev teh koncesij ni,« še dodaja.

Odločitev o organiziranosti področja distribucije električne energije je v rokah države, konkretno Ministrstva za infrastrukturo in Vlade RS. Računsko sodišče je ugotovilo, da je izvajanje GJS SODO neučinkovito in obe inštituciji sta se v odzivnem poročilu zavezali, da bosta preučili možnost drugačne organiziranosti. GIZ DEE so zato tudi v prihodnje podrobno spremljal, v katero smer se bo razvijal novi koncept razvoja domače energetike. »Združenje GIZ deluje na osnovi konsenza, in tako bo ostalo tudi v prihodnje,« zaključuje Luskovec. Optimalna rešitev, ki jo vidijo podjetja v GIZ DEE, je preprosta – podjetje, ki ima v lasti omrežje, naj ima tudi izključno pravico (koncesijo) za izvajanje nalog GJS SODO. To je glavni cilj, ki ga bo GIZ DEE zasledoval tudi v prihodnje.

Nazaj